موجود

آشنایی با احکام تجارت و کسب و کار

آشنایی با احکام تجارت و کسب وکار

تعداد
قیمت: 68,000 تومان

مقوله آموزش رابایدیکی از مهمترین رسالتهای تشکلهای صنفی و خصوصاًاتاقهای

اصناف دانست. آموزش اساساً میتوانددر دو سطح صورت پذیرد:سطح اول، آموزش

ابتدایی و مقدماتی واحدهای صنفی است.در این سطح صرفاًاطلاعاتی به واحدصنفی

ارائه میشود که بدون آن،اساساًامکان فعالیت صنفی وجودنداشته یاحداقل دوام آن

با مشکلاتی جدی مواجه خواهدشد.سطح دوم، آموزشهای تکمیلی و تخصّصی

است. در این سطح، آموزشهایی به واحدهای صنفی ارائه میشود که به دنبال ارتقای

سطح آنان در میان رقباو تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان کالاهایاخدمات مشابه است.

آموزشهای سطح اول به موجب مقررات صنفی الزامی بوده و بدون طی دورههای آموزشی

احکام تجارت و کسب وکار،امکان أخذپروانه کسب وجودندارد.


نظرات آشنایی با احکام تجارت و کسب و کار

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده سید علیرضا شکوهیان
صادق سازگاری
مترجم سید علیرضا شکوهیان
صادق سازگاری
ناشر چاپ ونشر بازرگانی
تعداد صفحات 139 صفحه
دسته بندی کسب و کار و راهبردی شرکتی
تاریخ انتشار 1399
شابک 978
قیمت 68,000 تومان
زبان فارسی

فهرست مطالب

                                                                     فهرست مطالبمقدمه ..................................................................................................... 5.فصل اول: قانون و مقررات نظام صنفی .................................................................. 7 .مبحث اول: صدور، تمدید و ابطال پروانه کسب .................................................. 7 .مبحث دوم: آشنایی با اتحادیههای صنفی ..................................................... 24 .مبحث سوم: مبالغ مربوط به صدور و تمدید پروانه کسب و حق عضویت...................... 28 .مبحث چهارم: تخلفات موضوع ماده ) 28 ( قانون نظام صنفی .................................. 30مبحث پنجم: تخلفات و تنبیهات صنفی ...................................................... 33 .مبحث ششم: فروش فوقالعاده، فروش اقساطی و حراج ........................................ 42 .فصل دوم: مشتریمداری................................................................................ 45 .فصل سوم: خرید و فروش الکترونیکی .................................................................. 55.مبحث اول: نحوه صدور پروانه کسب جهت فعالیت در فضای مجازی ....................... 56 .مبحث دوم: تخلفات کسبوکارهای مجازی ................................................... 61 .فصل چهارم: قانون و مقررات مالیاتی .................................................................. 77 .مبحث اول: آشنایی با برخی مفاهیم بنیادین ................................................... 77 .مبحث دوم: معافیتهای مالیاتی............................................................... 83 .مبحث سوم: حل اختلاف مالیاتی.............................................................. 87 .فصل پنجم: قانون و مقررات شهرداری .................................................................. 91.مبحث اول: مقررات کاربری ...................................................................... 91 .مبحث دوم: مقررات ناظر بر انواع عوارض ....................................................... 93 .مبحث سوم: کمیسیون ماده ) 77 ( قانون شهرداری............................................. 95 .4 آشنایی با احکام تجارت و کسب وکارمبحث چهارم: مشاغل مزاحم .................................................................... 96مبحث پنجم: تخلفات ساختمانی )کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری(............. 98فصل ششم: قانون و مقررات کار و تأمین اجتماعی ...................................................... 101مبحث اول: قانون و مقررات کار ................................................................. 102گفتار دوم: قرارداد کار.............................................................................. 104گفتار سوم: خاتمه قرارداد کار .................................................................... 108گفتار چهارم: مزایا و ساعت کار ................................................................... 111گفتار پنجم: حل اختلاف........................................................................ 113گفتار ششم: سایر مقررات قانون کار .............................................................. 113مبحث دوم: قانون و مقررات تأمین اجتماعی .................................................... 114فصل هفتم: قانون و مقررات نیروی انتظامی ............................................................ 119مبحث اول: مقررات آیین نامه اماکن عمومی ..................................................... 119مبحث دوم: ضوابط انتظامی جهت صدور مجوز و ادامه کسب وکار ............................ 121مبحث سوم: سایر مقررات....................................................................... 124فصل هشتم: قانون و مقررات بهداشت................................................................. 125مبحث اول: آشنایی با برخی نکات بهداشتی................................................... 125مبحث دوم: آشنایی با قوانین و مقررات بهداشتی .............................................. 130منابع و مآخذ ...........................................................................................

سخن مولف


برچسب ها: تجارت

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است