موجود

استراتژی بنگاه ابزاری برای تحلیل و تصمیم گیری

نویسنده:

ابزاری برای تحلیل و تصمیم گیری

تعداد
قیمت: 103,000 تومان

طی سالیان اخیر، شاهد

Corporate هایی )یا همان شرکت رسد که دانش مدیریت و اداره چنین می هستیم. اما اینگونه به نظر ها رشد نکرده است. نکته بسیار مهمی که در بین مدیرا آن ( متناسب با روند ظهور Level Strategy

ر وکا کسب خورد، عدم تفکیک استراتژی سطح می ( به چشم Parent Company( های سرپرست شرکت

ت. از استراتژی سطح بنگاه در زمان اخذ تصمیمات مربوط به سطح بنگاه اس

های رکت ویژه مدیران ارشد ش به ها نده کتاب حاضر با این انگیزه ترجمه شده است تا خوان

ی ها تصمیمات بهتری در حوزه استراتژ آن وکاری به ابزاری مجهز شوند که بتوانند با استفاده از چندکسب

.سازی و ارزیابی کنند ده بنگاه اخذ کنند و تصمیمات را به نحو اثربخشی پیا

نظرات استراتژی بنگاه ابزاری برای تحلیل و تصمیم گیری

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم محمدعلی فلاح
ناشر چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 270 صفحه
دسته بندی تازه های نشر
تاریخ انتشار 1400
شابک 97896446
قیمت 103,000 تومان
زبان فارسی

فهرست مطالب

فهرست م

3 سخن مترجم

11 مقدمه

انی بخش اول - مب

23 اه فصل اول: مزیت بنگ

51 ارکت افزایی: منافع حاصل از مش فصل دوم: هم

85 ارکت های حکمرانی: موانع مش فصل سوم: هزینه

اه بخش دوم - تصمیمات درباره ترکیب سبد: افزایش گستره بنگ

99 ی ساز هارم: متنوع فصل چ

115 اب؟ فصل پنجم: اتحاد یا اکتس

135 ک فصل ششم: رشد ارگانیک یا غیرارگانی

اه بخش سوم - تصمیم درباره ترکیب سبد: کاهش گستره بنگ

149 ا خروج فصل هفتم: واگذاری: ماندن ی

167 یدن سپاری: ایجاد کردن یا خر فصل هشتم: برون

اندهی سبد بخش چهارم - تصمیم درباره ساز

م

189 یوکار اه چند کسب فصل نهم: طراحی بنگ

213 اه فصل دهم: طراحی ستاد مرکزی بنگ

241 یت فرایند M&A فصل یازدهم: مدیر

269

سخن مولف


© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است