موجود

بازاریابی استراتژیک برنامه‏ ریزی شرکت ‏های بازارگرا و واحدهای کسب‏ وکار

برنامه‏ ریزی شرکت ‏های بازارگرا و واحدهای کسب‏ وکار

تعداد
قیمت: 168,000 تومان

اجازه دهید روند تحول از مفهوم فروش سنتی تا مفهوم امروز بازاریابی، براساس تغییر شرایط بازار تشریح شود. به
منظور ارائه روش نتر ايده اصلي، آنچه را که امروزه به عنوان بازاريابي درک م يشود، در کانون توجه قرار م يدهيم.
هر چند مقاله ك یت2 ) 19 60 (، ممكن است به روشنی و بسیار ساده مراحل خاص توسعه بخش فروش را نشان
دهد و به دلیل طبق هبندی شفاف و واضح آن در ادبیات )کتا ب های درسی( مورد توجه زیادی قرار گرفته
است، اما در مورد صحت تاریخی آن هنوز شک و تردید وجود دارد )فولرتون 3، 1988(. براساس مفروضات
این مقاله، در ابتدا دوره هایی وجود داشته است که به دلیل تقاضای زیاد و عرضه کم )بازار فروشندگان 4(،
تأمین کننده های کالا از موقعیت مستحکمی )جایگاه ویژه ای( در بازار برخوردار بودند. به نظر می رسد شروع
تولید انبوه صنعتی در آلمان پس از جنگ جهانی دوم و اواخر قرن نوزدهم آغاز شده است

نظرات بازاریابی استراتژیک برنامه‏ ریزی شرکت ‏های بازارگرا و واحدهای کسب‏ وکار

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده تورستن تامچک
سون راینکه
آلفرد کوس
مترجم امید بهبودی
امیر غفوریان شاگردی
علی پورنگ
ناشر چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 285 صفحه
دسته بندی بازرگانی خارجی
تاریخ انتشار 1401
شابک 9789644688805
قیمت 168,000 تومان
زبان فارسی

فهرست مطالب

1. مقدمه............................................................................................................................ 7 .

1-1-1 از رویکرد تولید تا رویکرد بازاریابی.............................................................................. 7 .

1-1-2 تعریف مفهوم بازاریابی........................................................................................ 11 .

1-1-3 ویژگی های بازاریابی ......................................................................................... 13 .

1-1-4 بازاریابی استراتژیک........................................................................................... 16 .

1-2 فرآیند برنامه ریزی بازاریابی - یک مرور کلی............................................................................ 19 .

1-2-1 آمیخته بازاریابی .............................................................................................. 21 .

1-2-2 نقش برندها .................................................................................................. 24 .

1-2-3 روند برنامه ریزی بازاریابی و ساختار این کتاب درسی ...................................................... 25 .

منابع ....................................................................................................................... 27 .

2. مبنای برنامه ریزی بازاریابی .................................................................................................... 29 .

2-1 مبنای اطلاعات عمومی برنامه ریزی در بازاریابی..................................................................... 29 .

2-1-1 چرخه عمر محصول.......................................................................................... 29 .

2-1-2 منحنی تجربه................................................................................................ 33 .

3-1-2 صرفهجویی مقیاس و صرفه جویی دامنه.................................................................... 37 .

4-1-2 عوامل موثر در موفقیت....................................................................................... 39 .

2-2 تحلیل محیطی و صنعتی............................................................................................ 43 .

1-2-2 تحلیل محیطی.............................................................................................. 44 .

2-2-2 تحلیل صنعت.............................................................................................. 46 .

3-2-2 تحلیل رقابت................................................................................................ 50 .

3-2 تجزیه و تحلیل شرکت............................................................................................... 53 .

بازاریابی استراتژیک

4

1-3-2 نقاط قوت و ضعف......................................................................................... 53 .

2-3-2 تحلیل زنجیره ارزش........................................................................................ 55 .

2-4 مطالعه بازار و جنبه های رفتار خریدار................................................................................ 57 .

منابع ....................................................................................................................... 63 .

3. برنامهریزی شرکت بازارگرا ............................................................................................... 65 .

3-1 رقابت و مزیتهای رقابتی............................................................................................ 65 .

1-1-3 اصول اساسی ............................................................................................... 65 .

2-1-3 ویژگیهای بازار و منابع بهعنوان مبنای موفقیت یک بنگاه ................................................ 67 .

3-1-3 توسعه و تأثیرات مزیتهای رقابتی ......................................................................... 72 .

3-2 رهنمودهای حاصله از برنامه ریزی استراتژیک شرکت............................................................... 76 .

3-3 تعریف فعالیتهای بازار و کسب وکار .............................................................................. 78 .

1-3-3 بازارهای مناسب و مرتبط، مناطق بازار و بخشهای بازار .................................................. 78 .

2-3-3 رویکرد Abell برای تعیین بازارها ............................................................................ 80

3-3-3 واحدهای کسب وکار استراتژیک.......................................................................... 83 .

4-3-3 محدوده های ادغام عمودی شرکتها ..................................................................... 85 .

3-4 انتخاب بازار و سبد هدف )مطلوب( )از کجا و در کدام جهت؟(.................................................. 87 .

1-4-3 از جایگاه کنونی تا سبد هدف )مطلوب(................................................................... 87 .

2-4-3 استراتژی های استاندارد سبد کسبوکارها................................................................. 94 .

3-5 گزینه های اساسی استراتژی بازار )چگونه؟(......................................................................... 97 .

1-5-3 بررسی اجمالی .............................................................................................. 97 .

2-5-3 تمایز ........................................................................................................ 99 .

3-5-3 رهبری هزینه جامع......................................................................................... 101 .

4-5-3 تمرکز بر روی بخشهای خاص............................................................................ 103 .

5-5-3 استراتژیهای پیشی گرفتن ............................................................................... 103 .

6-3 جنبه های زمان بندی بازاریابی )چه زمانی؟( ........................................................................ 105 .

1-6-3 ورود زودهنگام یا دیرهنگام به بازار .......................................................................... 105 .

2-6-3 پنجره های راهبردی......................................................................................... 111 .

7-3 مدیریت برند شرکت................................................................................................. 112 .

1-7-3 اصول اساسی............................................................................................... 112 .

2-7-3 مدیریت سبد برند......................................................................................... 113 .

3-7-3 معماری برند .............................................................................................. 115 .

4-7-3 گسترش صلاحیت برند از طریق تعمیم آن ............................................................... 118 .

منابع ....................................................................................................................... 120 .

4. برنامهریزی واحدهای کسبوکاربازارگرا ...................................................................................... 123 .

1-4 ارتباط متقابل بین برنامهریزی سطح بنگاه، واحد کسبوکار و آمیخته بازاریابی................................... 123 .

2-4 تعیین استراتژی رشد ................................................................................................ 126 .

1-2-4 مرور اجمالی................................................................................................ 126 .

2-2-4 مفهوم پایه رویکرد مبتنی بر وظیفه ......................................................................... 127 .

3-2-4 وظایف اصلی در بازاریابی................................................................................. 131 .

3-4 چارچوب وظیفه اصلی.............................................................................................. 149 .

1-3-4 انواع چارچوب های وظیفه اصلی.......................................................................... 149 .

2-3-4 چارچوبهای وظیفه اصلی جهت پیروزی در رقابت..................................................... 153 .

4-4 همکاریها و شبکهها ............................................................................................... 159 .

5-4 جایگاهیابی........................................................................................................... 161 .

1-5-4 مرور اجمالی................................................................................................ 162 .

2-5-4 رابطه بین هویت نام تجاری و جایگاه نام تجاری ......................................................... 164 .

3-5-4 مدل جایگاه یابی کلاسیک................................................................................ 165 .

4-5-4 جایگاهیابی فعال .......................................................................................... 168 .

5-5-4 جایگاهیابی در بازارهای مشتری نهایی و واسطه ) خردهفروشی و عمده فروشی( ........................ 173 .

4-5-6 استراتژی جایگاه یابی در سطح واحد تجاری ............................................................. 174 .

جایگاهیابی پویا........................................................................................................... 181 .

منابع ....................................................................................................................... 201 .

5 . برنامهریزی آمیخته بازاریابی.................................................................................................. 205 .

1-5 بررسی اجمالی: عناصر و اثرات آمیخته بازاریابی.................................................................... 205 .

2-5 محصول.............................................................................................................. 209 .

1-2-5 نقشهای محصولات )کالا و خدمات(.................................................................... 209 .

2-2-5 ساختار و حوزه دسته بندی محصولات..................................................................... 211 .

3-2-5 تصمیمگیری در مورد محصولات و خدمات فردی یا جداگانه............................................ 214 .

4-2-5 شخصیسازی در مقابل استانداردسازی محصولات و خدمات......................................... 215 .

3-5 قیمت............................................................................................................... 217 .

1-3-5 کارکردها و مکانیسمهای قیمتگذاری.................................................................... 217 .

2-3-5 اهداف قیمتگذاری...................................................................................... 219 .

3-3-5 تعیین قیمت.............................................................................................. 221 .

قیمتگذاری ثابت................................................................................................. 221 .

4-3-5 تفاوت و تنوع قیمت....................................................................................... 226 .

5-4 ارتباطات .......................................................................................................... 228 .

1-4-5 کارکردها و ابزارهای ارتباطی............................................................................... 228 .

2-4-5 ابزارهای ارتباطی........................................................................................... 231 .

3-4-5 ارتباطات یکپارچه بازاریابی ............................................................................. 236 .

5-5 توزیع................................................................................................................ 236 .

1-5-5 عملکرد و مدیریت توزیع.................................................................................. 236 .

6 بازاریابی استراتژیک

2-5-5 شبکههای توزیع .......................................................................................... 238 .

واسطهها و نمایندگان فروش....................................................................................... 238 .

3-5-5 مدیریت شبکههای توزیع................................................................................. 240 .

6-5 برنامهریزی آمیخته بازاریابی ....................................................................................... 244 .

1-6-5 برنامهریزی آمیخته بازاریابی به عنوان یک مساله پیچیده تصمیم گیری .................................. 244 .

2-6-5 مشکلات بهینه سازی آمیخته بازاریابی ................................................................... 246 .

5-6-3 راهنمای برنامهریزی آمیخته بازاریابی..................................................................... 250 .

5-6-4 برنامهریزی دقیق آمیخته بازاریابی........................................................................ 256 .

5-7 خلاصه............................................................................................................. 258 .

منابع ..................................................................................................................... 258 .

6. اجرای بازاریابی و کنترل مدیریت ............................................................................................ 263.

6-1 اجرای بازاریابی ..................................................................................................... 263 .

6-1-1 ویژگی های چالش اجرا..................................................................................... 263 .

6-1-2 ساختار بازاریابی............................................................................................ 266 .

6-1-3 بودجه بازاریابی............................................................................................. 270 .

6-1-4 فرهنگ و کارکنان شرکت ................................................................................. 274 .

6-2 کنترل مدیریت بازاریابی ........................................................................................... 275 .

6-2-1 کنترل مدیریت بازاریابی به عنوان تضمین کیفیت مدیریت............................................. 275 .

6-2-2 وظایف کنترل مدیریت بازاریابی ......................................................................... 277 .

6-3 کارت امتیازی متوازن به عنوان کمک برای کنترل و اجرا .......................................................... 281 .

منابع ..................................................................................................................... 285

سخن مولف


برچسب ها: بازاریابی استراتژیک برنامه‏ ریزی شرکت ‏های بازارگرا و واحدهای کسب‏ وکار

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت : نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است