موجود

استاندارد بین المللی ایزو 56002

نویسنده:

راهنمای سیستم مدیریت نوآوری در سازمانها

تعداد
قیمت: 31,000 تومان


نظرات استاندارد بین المللی ایزو 56002

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم دکتر امیر عطاردیان
ناشر چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 58 صفحه
دسته بندی تازه های نشر
تاریخ انتشار 1399
شابک 2
قیمت 31,000 تومان
زبان فارسی

فهرست مطالب

پیشگفتار 3 مقدمه 9 راهنمای مدیریت نوآوری و سیستم مدیریت نوآوری 15 1 -محدوده و حوزه 15 2 -منابع اصلی 16 3 -اصطالحات و تعار یف 16 4 -محیط سازمان 17 4-1 -آشنایی و شناخت سازمان و محیط آن 17 4-1-1 -عمومی 17 4-1-2 -موضوعات خارجی 17 4-1-3 -موضوعات داخلی 17 4-2 -درک نیازها و انتظارات طرفهای عالقهمند و ذینفع 18 4-3 -تعیین دامنه سیستم مدیریت نوآوری 19 4-4 -ایجاد سیستم مدیریت نوآوری 20 4-4-1 -عمومی 20 4-4-2 -فرهنگ 20 4-4-3 -همکاری و مشارکت 21 6 استاندارد بینالمللی ایزو 56002 5 -رهبری 22 5-1 -رهبری و تعهد 22 5-1-1 -عمومی 22 5-1-2 -بر تحقق ارزش تمرکز کنید 23 5-1-3 -چشمانداز نوآوری 24 5-1-4 -راهبرد نوآوری 24 5-2 -سیاست نوآوری 25 5-2-1 -ایجاد سیاست نوآوری 25 5-2-2 -برقراری ارتباط با سیاست نوآوری 26 5-3 -نقشهای سازمانی، مسئولیتها و اختیارات 26 6 -برنامهریزی 27 6-1 -اقداماتی برای استفاده از فرصتها و رفع خطرات 27 6-2 -اهداف نوآوری و برنامهریزی برای دستیابی به آنها 28 6-2-1 -اهداف نوآوری 28 6-2-2 -برنامهریزی برای دستیابی به اهداف 28 6-3 -ساختارهای سازمانی 29 6-4 -سبد نوآوری 30 7 -حمایت و پشتیبانی 30 7-1 -منابع 30 7-1-1 -منابع عمومی 30 7-1-2 -منابع انسانی 31 7-1-3 -زمان 32 7-1-4 -دانش 32 7-1-5 -تأمین مالی 33 7-1-6 -زیرساختها 34 7-2 -شایستگی 35 7 بلاطم تسرهف 7-3 -آ گاهی 36 7-4 -ارتباطات 37 7-5 -اطالعات مستند 38 7-5-1 -عمومی 38 7-5-2 -ایجاد کردن و بهروزرسانی 38 7-5-3 -کنترل اطالعات مستند 38 7-6 -ابزارها و روشها 39 7-7 -مدیریت هوش راهبردی 40 7-8 -مدیریت مالکیت فکری 41 8 -عملیات 42 8-1 -برنامهریزی عملیاتی و کنترل 42 8-2 -ابتکارات نوآوری 43 8-3 -فرایندهای نوآوری 44 8-3-1 -عمومی 44 8-3-2 -شناخت فرصتها 46 8-3-3 -ایجاد مفاهیم 47 8-3-4 -معتبرسازی مفاهیم 47 8-3-5 -توسعه راهحلها 48 8-3-6 -استقرار راهحلها 49 9 -ارز یابی عملکرد 50 9-1 -کنترل، اندازهگیری، تجزیه و تحلیل و ارز یابی 50 9-1-1 -عمومی 50 9-1-2 -تحلیل و ارز یابی 51 9-2 -ممیزی داخلی 52 9-3 -بررسی مدیریت 53 9-3-1 -عمومی 53 8 استاندارد بینالمللی ایزو 56002 9-3-2 -ورودیهای بررسی مدیریت 53 9-3-3 -خروجیهای بررسی مدیریت 54 10 -بهبود 54 10-1 -عمومی 54 10-2 -انحراف، عدم انطباق و اقدامات اصالحی 55 10-3 -بهبود مستمر 56 منابع و مآخذ 57

سخن مولف

سازمان بین المللی استانداردسازی )ISO )یک فدراسیون جهانی متشکل از نهادهای استاندارد ملی )نهادهای عضو سازمان بین المللی استانداردسازی( است. ً از سازمان مذکور وظیفه تهیه استانداردهای بین المللی را برعهده دارد که معموال طریق کمیته های فنی آن انجام میشود. هر عضو علاقه مند  به موضوعی که کمیته فنی برای آن تشکیل شده است، حق دارد در آن کمیته نمایندگی داشته باشد. همچنین سازمانهای بین المللی، دولتی و غیردولتی در ارتباط با سازمان بین المللی استانداردسازی، در فرایند و کارهای این سازمان شرکت میکنند. در کلیه موارد، فرایندهای استانداردسازی الکتروتکنیک با کمیسیون بین المللی الکترونیک )IEC )ارتباط و همکاری نزدیکی دارند. روش های مورد استفاده برای تهیه این سند و مواردی که برای نگهداری بیشتر آن در نظر گرفته شده است، در بخشنامههای IEC / ISO ،بخش 1 شرح داده شده است؛ به خصوص معیارهای مختلفی برای تصو یب انواع مختلف اسناد سازمان بین المللی استانداردسازی وجود دارند که باید IEC1/ISO به ذکر آنها پرداخت. این سند مطابق با قوانین و یرایشی بخشنامه های بخش 2 تهیه شده است.

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است