موجود

مدیریت کاربردی منابع انسانی

نویسنده: وحید ناصحی فر

مدیریت کاربردی منابع انسانی

تعداد
قیمت: 51,000 تومان

بدون تردید تحقق هدف های سازمان در گرو تامین نیازهای منابع انسانی بوده و تامین
نیازهای منابع انسانی نیز در گرو تحقق هدف های سازمان است. در همین جهت،
منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی از جنبه های مختلف حائز اهمیت بوده

مشخصات کالا
ارتفاع
تعداد صفحات 205
دسته بندی مدیریت تخصصی /منابع انسانی/ سازمان
سال چاپ 1399
طول
عرض
قطع رقعی
نتشارات چاپ و نشر بازرگانی
نوبت چاپ اول
نوع جلد گلاسه
نویسنده دکتر وحید ناصحی فر دکتر حسین منتی دکتر مهنوش سعیلی نیک
وزن 400.00
ژانر مدیریت /تخصصی
کد بین المللی(شابک یا ...) 9785469978-3

نظرات مدیریت کاربردی منابع انسانی

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده وحید ناصحی فر
مترجم
ناشر چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 203 صفحه
دسته بندی پرفروش ها
تاریخ انتشار 1400
شابک 97854125
قیمت 51,000 تومان
زبان فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب
پیشگفتار ................................................................................................. 7 .
فصل اول: مبانی مدیریت منابع انسانی................................................................... 9.
اهمیت منابع انسانی .............................................................................. 9 .
افراد در سازمانها ................................................................................. 11 .
ویژگیهای افراد با ارزش........................................................................... 12 .
تعریف مدیریت منابع انسانی.................................................................... 13 .
سیر تکوینی مدیریت منابع انسانی ............................................................... 14 .
فعالیتهای مدیریت منابع انسانی............................................................... 15 .
نقشهای مدیران منابع انسانی .................................................................. 17 .
نقش در حال تغییر مدیریت منابع انسانی........................................................ 19 .
عوامل موثر بر نقش مدیریت منابع انسانی......................................................... 19 .
اهداف مدیریت منابع انسانی .................................................................... 20 .
وظایف و مسئولیتهای مدیریت منابع انسانی ................................................. 22 .
مدیریت راهبردی منابع انسانی.................................................................. 22 .
اصول اخلاق حرفهای در مدیریت منابع انسانی................................................. 24 .
سوالات فصل اول ................................................................................ 29 .
فصل دوم : محیط منابع انسانی......................................................................... 31 .
تعریف محیط.................................................................................... 31 .
محیط مدیریت منابع انسانی.................................................................... 31 .
محیط از دیدگاه استونر........................................................................... 36 .
آینده مدیریت منابع انسانی...................................................................... 37 .
چالشهای فرا روی مدیریت منابع انسانی....................................................... 39 .
4 مدیریت كاربردی منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی در عرصه جهانی .......................................................... 42
انواع مختلف کارمندان بین المللی............................................................... 42
مدل های مدیریت منابع انسانی.................................................................. 43
گام های کاربردی ................................................................................. 44
فصل سوم: وظایف مدیریت منابع انسانی............................................................... 47
-1 برنام هریزی ..................................................................................... 47
-2 سازماندهی ..................................................................................... 50
-3 هدایت و رهبری................................................................................ 51
-4 کنترل ......................................................................................... 52
فصل چهارم و پنجم: طراحی و تجزیه و تحلیل شغل .................................................... 55
طراحی شغل ...................................................................................... 55
طراحی واحدهای اداری .......................................................................... 57
دسته بندی مشاغل............................................................................... 58
روش های طراحی شغل ........................................................................... 58
تجزیه و تحلیل شغل............................................................................... 60
شرح شغل ........................................................................................ 65
شرایط احراز شغل................................................................................. 66
شغ لزدایی........................................................................................ 68
غن یسازی شغل .................................................................................. 68
طبقه بندی مشاغل................................................................................ 68
فصل ششم: برنامه ریزی منابع انسانی ................................................................... 71
مزایای برنامه ریزی منابع انسانی................................................................... 72
مراحل برنامه ریزی منابع انسانی................................................................... 72
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی .............................................................. 80
الگوی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی....................................................... 82
برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی ................................................................ 84
فصل هفتم: کارمندیابی................................................................................. 85
مقاصد کارمندیابی ............................................................................... 86
عوامل موثر بر کارمندیابی.......................................................................... 87
بدیل های کارمندیابی ............................................................................ 88
انواع موسسات کاریابی ........................................................................... 88
فهرستلطبا س رف م ه ت
5
فرایند کارمندیابی ................................................................................ 89 .
منابع و روش های تامین نیرو ...................................................................... 90 .
محدودیتهای فرآیند کارمندیابی............................................................... 93 .
فصل هشتم: انتخاب نیروی انسانی .................................................................... 95.
انتخاب نیروی انسانی ........................................................................... 95 .
اهداف انتخاب .................................................................................. 96 .
فرایند انتخاب ................................................................................... 96 .
مصاحبه استخدامی............................................................................. 100 .
آزمونهای استخدامی........................................................................... 103 .
فرایند اجتماعی کردن........................................................................... 107 .
فصل نهم: ارزشیابی عملکرد کارکنان.................................................................. 113.
دیدگاههای سنتی و نوین ارزیابی عملکرد...................................................... 113 .
کاربردهای ارزشیابی عملکرد .................................................................... 114 .
هدفهای ارزشیابی عملکرد ................................................................... 115 .
فرایند ارزشیابی عملکرد ........................................................................ 117 .
چه کسانی باید ارزشیابی کنند؟................................................................. 119 .
معیارهای ارزشیابی.............................................................................. 120 .
روشهای ارزشیابی عملکرد ..................................................................... 121 .
مصاحبه ارزشیابی عملکرد ..................................................................... 131 .
انحرافات در ارزشیابی عملکرد کارکنان ....................................................... 133 .
نکات کلیدی بازخورد ارزشیابی عملکرد ...................................................... 134 .
کاربرد اجرای صحیح ارزشیابی عملکرد کارکنان .............................................. 135 .
آسیبهای ارزشیابی عملکرد ................................................................. 136 .
فصل دهم: آموزش کارکنان............................................................................. 139
کارکردهای عملیاتی آموزش در سازمان ......................................................... 139 .
اهداف آموزشی.................................................................................. 143 .
فرایند آموزش کارکنان ........................................................................... 144 .
روشهای آموزش کارکنان و پرورش مدیران ..................................................... 147 .
نیازسنجی آموزشی............................................................................... 150 .
وظایف واحد آموزش ............................................................................ 156 .
ده نکته اجرایی برای طراحی و اجرای برنامه آموزشی ........................................... 156 .
ده نکته کاربردی جهت آموزش و توسعه مدیران................................................ 157 .
6 مدیریت كاربردی منابع انسانی
فصل یازدهم: جبران خدمات کارکنان .................................................................. 159
الف( سیستم پاداش............................................................................. 159
ب( مدیریت حقوق و دستمزد................................................................... 162
فرایند تعیین حقوق و دستمزد ................................................................... 164
شیو ههای پرداخت............................................................................... 166
انواع دستمزد ..................................................................................... 168
تفاوت گذاری در دستمزدها ...................................................................... 169
رضایت شغلی ................................................................................... 169
فصل دوازدهم: انضباط کارکنان ....................................................................... 173
تعریف انضباط.................................................................................. 173
انواع تخلفات ..................................................................................... 174
تدابیر انضباطی .................................................................................. 176
انواع انضباط .................................................................................... 177
بررسی و ارزیابی تخلفات ....................................................................... 177
ویژگی های نظام انضباطی مؤثر.................................................................. 178
انضباط مثبت )انضباط بدون تنبیه( ........................................................... 179
شرایط اخراج ..................................................................................... 180
چگونگی اخراج ................................................................................. 183
انضباط در قران .................................................................................. 184
فصل سیزدهم: سلامتی، ایمنی و رفاه کارکنان.......................................................... 193
انواع مکاتب مربوط به طراحی شغل از زاویه توسعه سلامت منابع انسانی....................... 193
روش های کاربردی جهت توسعه سلامت، ایمنی، رفاه و خروج کارکنان ........................ 194
انگیزش کارکنان.................................................................................. 196
خروج از سازمان.................................................................................. 196
سلامت .......................................................................................... 198
عوامل استرس آفرین .............................................................................. 198
ایمنی............................................................................................. 199
رفاه و امنیت خاطر ................................................................................ 201
فهرست منابع............................................................................................ 20

سخن مولف

مدیریت منابع انسانی از ارکان مدیریت یک کسب و کار بوده و در دنیای کسب و کار 1 2
امروزی از رویکردهای استراتژیک و راهبردی است. مدیریت منابع انسانی در مسیر 3
تغییر و تحول خود از بی توجهی به منابع انسانی آغاز نموده و با چالش نیروی انسانی
در قالب هزینه انسانی مواجه شده و سپس به هدف دستیابی به سرمایه های انسانی 4 5
در جهان پر رقابت امروز رسیده است. اهمیت مدیریت منابع انسانی در سازمان با
توجه به نوع سازمان، ماهیت رقابت، نوع تکنولوژی و ماهیت نیروی انسانی، متفاوت
بوده و دیدگاه راهبردی یا استراتژیک در مدیریت منابع انسانی مبتنی بر آینده پژوهی 6 و
آینده نگری و ارتقاء منابع انسانی در سطح سرمایه های انسانی است.

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است