موجود

راهنمای استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه در کسب وکار

معرفی تکنیک های کلاسیک و نوین تصمیم گیری

تعداد
قیمت: 31,000 تومان


نظرات راهنمای استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه در کسب وکار

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده کیامرث فتحی هفشجانی
محمود احمدی شریف
حسین ممتاز
مترجم
ناشر چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 170 صفحه
دسته بندی مدیریت و سازمان
تاریخ انتشار 1399
شابک 0
قیمت 31,000 تومان
زبان فارسی

فهرست مطالب

 1. فهرست مطالب
  مقدمه مولفین..................................................................................... 3 .
  فصل اول: تصمیمگیری برمبنای معیار ) 9� )CDM
  مقدمه ............................................................................................. 9 .
  انواع رو شهای 11 ............................................................................CDM .
  انواع رو شهای 13 ...........................................................................NCM .
  -1 روشتسلط ................................................................................... 14 .
  -2 روشماکسیمین ............................................................................ 15 .
  -3 روشماکسیماکس........................................................................ 17 .
  -4 روشهوریتز.................................................................................. 18 .
  -5 روشرایفا ..................................................................................... 19 .
  -6 روشرضای تبخششمول.................................................................... 20 .
  -7 روشرضای تبخشخاص ................................................................. 22 .
  -8 روشترکیبرضایتبخش................................................................. 24 .
  -9 روشلکسیکوگراف.......................................................................... 25 .
  -10 روشنیمه لکسیکوگراف.................................................................... 26 .
  -11 روشحذف ................................................................................. 27 .
  -12 روشفرصتاز دسترفته ................................................................. 28 .
  -13 روشتساویاحتمال وقوع................................................................... 30
  انواع رو شهای 30.............................................................................. CM
  فصل دوم: روش جایگشت ) 33....................................................... )Permutation .
  مقدمه ........................................................................................... 33 .
  6 راهنمای استفاده از تکنیک های تصمیم گیری...
  الگوریتم روش 36................................................................Permutation
  فصل سوم: روش ترجیح براساس مشابهت به را هحل ایده آل ) 39....................... )TOPSIS
  مقدمه ....................................................................................... 39
  الگوریتم روش 43.......................................................................Topsis
  مفهوم سطح برازندگی در روش 46................................................... TOPSiS
  فصل چهارم: روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع ) 49.......................................)RIAM
  مقدمه ....................................................................................... 49
  الگوریتم روش 53.......................................................................RIAM
  فصل پنجم: روش ارزیابی تناسب پیچیده ) 63........................................ )COPRAS
  مقدمه ....................................................................................... 63
  الگوریتم روش 64...................................................................COPRAS
  مثال: انتخاب مسیر در ابر پروژه احداث بزرگراه حل با روش 67....................COPRAS
  حل: با استفاده از الگوریتم روش 68............................................... COPRAS
  فصل ششم: روش ارزیابی نسبت جمعی ) 75..............................................)ARAS
  مقدمه ....................................................................................... 75
  درجه سودمندی )مطلوبیت(................................................................ 77
  روش ARAS و روش 78.................................................................. SAW
  الگوریتم روش 78...................................................................... ARAS
  فصل هفتم: روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) 89...........................................)AHP
  مقدمه ....................................................................................... 89
  -1 وزن نسبی................................................................................. 91
  -2 محاسبه وزن قطعی....................................................................... 91
  -3 مفهوم سازگاری ......................................................................... 92
  شاخص و نرخ ناسازگاری................................................................... 96
  اصول 97................................................................................. AHP
  دیدگاه سیستمی و 99................................................................... AHP
  ساختارهای چند بعدی..................................................................... 101
  روش AHP ب هعنوان یک 103.............................................................. MC
  روش AHP ب هعنوان یک 104.......................................................... MCRM
  هر ف
  لطبا لطبا س مت م
  7
  فصل هشتم: روش تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی ) 107 ..................... )SWARA .
  مقدمه ..................................................................................... 107 .
  دست هبندی، رتب هبندی، اولوی تبندی...................................................... 109 .
  الگوریتم روش 110 .................................................................. :SWARA .
  مثال: اولوی تبندیارکان تولید در کلاسجهانی) WCM ( حلبا روش 111 ........SWARA .
  فصل نهم: روش تعیین وزنی جمع شاخصهای هدف ) 119.......................... )IDOCRIW .
  مقدمه ...................................................................................... 119 .
  ماتریسمربعات............................................................................ 120 .
  الگوریتم روش 121.................................................................IDOCRIW .
  فصل دهم: روش طیف ترجیحات ) 125 ................................................. )BWM .
  مقدمه ..................................................................................... 125 .
  نرخسازگاریدر روش 128.............................................................BWM .
  مقایساتزوجیدر روش AHP و روش 129 ........................................... BWM .
  برنام هریزیخطی) LP ( و روش 129 ................................................... BWM .
  الگوریتم روش 132.....................................................................BWM .
  فصل یازدهم: روش مدل ساختار تفسیری ) 135............................................. )ISM .
  مقدمه ..................................................................................... 135 .
  تئوری گرافو روش 137 ................................................................ ISM .
  جبر بول و روش 141....................................................................... ISM .
  الگوریتم 143............................................................................. ISM .
  فصل دوازدهم: روش تحلیل عملکرد _ اهمیت) 147......................................... ) IPA .
  مقدمه ..................................................................................... 147 .
  الگوریتم روش 151 ..................................................................... IPAM .
  فصل سیزدهم: روش تست و ارزیابی تصمیمگیری) 155............................)DEMATEL .
  مقدمه ..................................................................................... 155 .
  جدول شدتروابطدر دیماتل............................................................ 157 .
  مفهوم شدتروابطدر دیماتل............................................................. 157 .
  الگوریتم 160..................................................................... DEMATEL .
  منابع ............................................................................................

سخن مولف

"تصمیم گیری" در بیان واقعیت های اجتماعی در پی ارایه یک الگوی واقعی و برمبنای
برنامه های کلان است که در آن ماهیت انسان پویا، خلاق و با توان فعال در مشارکت
مورد توجه قرار میگیرد. به عبارت بهتر ماهیت انسان بهعنوان یک اراده الهی در
مشارکت برای تصمیمگیری در نظر گرفته میشود. بر همین اساس است که نظریه ها
و یادگیری افراد الزاماً در اینجا به طور قطعی دارای کارکرد نمیباشد لیکن شاهده ای
بسیاری از موقعیتهای کسب شده در حوزه تعامل اجتماعی افراد با احساسات زیبا
شناختی، فلسفی و علمی میباشد که در نهایت به هم آوایی افرادشده اند.

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است