موجود

پول شادی بخش

نویسنده: کن هوندا

هنر ژاپنی آشتی کردن با پولتان

تعداد
قیمت: 62,000 تومان

کن هندا،استادپرفروشترین کتابدر ژاپن در زمینه رشدشخصی است،او همچنین مولتی میلیونر است چون آنچه را که می آموزد و می نویسد، زندگی میکند. او انسان عاقل و خوش خلقی است که روح سخاوتمندی داردو دوست داردپیام کتاب »پول شادی بخش« به گوش جهانیان برسد. »پول شادی بخش«صرفا یک کتاب خودآموز عادی درباره پول نیست، این کتاب هر چیزی که درباره پول و در نتیجه درباره زندگی فکر میکنید را متحول میکند و نشان میدهد که چطور با تغییردیدگاهتان به پول احساس ثروتمندی کنید

نظرات پول شادی بخش

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده کن هوندا
مترجم آناهیتا همتی
ناشر چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 210 صفحه
دسته بندی تازه های نشر
تاریخ انتشار 1399
شابک 0
قیمت 62,000 تومان
زبان فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب پیشگفتار مترجم 3 پیشگفتار نویسنده 11 مقدمه 19 فصل اول: پول برای شما چه معنی دارد؟ حل کردن رمز و رازهای پول 27 شما میخواهید بازی پول را چگونه بازی کنید؟ 29 یک بازی پیچیده چون قوانین بهطور دائم در حال تغییرند. 31 ً پول چیست؟ 32 واقعا پس پول شما کجاست؟ 33 این همه پول شما کجا میرود؟ 35 توهم کمبود 37 از دست دادن آرامش فکری به خاطر پول 39 ر یشه دواندن ازطریق تجربیات احساسی مرتبط با پول در گذشته 40 سه کاربرد پول 41 شش دلیلی که مردم پول میخواهند. 43 با پولی که در حال حاضر دار ید چقدر شادید؟ 48 در کیف پول شما چه چیزی هست؟ 486 پول شادیبخش ا گر پول یک آدم بود، چه کسی بود؟ 49 هر یک از ما بر دوراهی منحصر بهفرد پولی گیر کردهایم. 50 آیا با پول میتوان خوشبختی خرید؟ 52 به ِ کارگیری رو یکرد ذن برای شادی و پول 53 عشق یا ترس: رابطۀ شما با پول 55 داشتن رابطۀ فراوانی و پر از عشق با پول به چه معنی است؟ 57 زندگی با یک رابطۀ عاشقانه با پول چه شکلی است؟ 58 فصل دوم: IQ پول و EQ پول 61 IQ پول از چشم انداز یک میلیونر جوان شاد 65 خرج کردن پول 65 محافظت از پول 66 ز یـاد کردن پول 67 EQ پولی از چشم انداز یک میلیونر جوان شاد 68 در یافت پـول 68 لذت بردن از پول 69 به جریان پول اعتماد داشته باشید. 70 به اشترا ک گذاشتن 70 انواع EQ پولی 72 پساندازکنندۀ افراطی )انباشتکننده( 74 خرجکننده افراطی )ولخرج( 75 پولساز افراطی 77 تیپ بیتفاوت به پول 77 هیپیها 78 ذخیرهکننده ولخرج 78 قمارباز )شرطبند( 797 بلاطم تسرهف دلواپس 80 پرورش تیپ شخصیتیتان و فهمیدن پنج احساس منفی که شما را ... 80 IQ و EQ پولیتان را چگونه افزایش دهید. 83 مسیرهایی برای آزادی مالی 84 به خاطر اضطراب پول پسانداز نکنید. 85 انسانهای دوست داشتنی پول را جذب میکنند. 87 خدماتتان را به شایستگی ارزشگذاری کنید. 88 تشکر و یادگیری برای از ته دل شا کر بودن 88 »مارو« چه شکلی است؟ 90 مطالب بیشتر دربارۀ واهی و آنچه که ما میتوانیم از او یاد بگیریم. 91 سیستم باور پولی شما 93 پیدا کردن اندازۀ درست ظرف 96 در همیشه ز یاده خواستن هیچ آرامشی وجود ندارد. 97 چطور میتوانید زندگی پولیتان را تغییر دهید؟ 99 شما میتوانید باورهایتان و گنجایش ظرف پولیتان را تغییر دهید. 100 اصولی برای به خاطر سپردن، هنگام تالش برای رسیدن به یک EQ پولی باال 101 دیدن سمت مثبت نگرانی 102 به یک دیدگاه باور داشتن 102 غلبه بر احساساتتان در مورد پول و به اشترا ک گذاشتن تجربیات با دیگران 103 آغوش باز برای در یافت حمایت و عشق دیگران 103 فصل سوم: پول و زندگی شما 105 آیا شما پول را استفاده میکنید یا پول از شما استفاده میکند؟ 105 چرا ما توسط پول کنترل میشویم: مواجه شدن با گذشتههایمان 106 ما همه تحتتأثیر گذشته هستیم. 109 پول و احساسات 1108 پول شادیبخش بسیاری از احساساتی که پول در شما بر میانگیزد. 112 چرا داشتن رابطۀ شاد با پول سخت است؟ 122 پس چرا ما خیلی میترسیم؟ 124 بعضی باورهای منفی باز دارنده دربارۀ پول 125 تار یخچۀ پول شما 128 وضعیت مالی کنونی شما و تار یخچه خانوادگیتان 130 پدر بزرگ و مادر بزرگ شما 131 خواهر برادرها و دوستان نزدیک 132 آسیبهای روحی فراموش نشدۀ ما: به یاد آوردن احساسات جریحهدارتان 133 چطور زخمهای پولیتان را التیام دهید؟ 135 خلق بهترین آینده با قدردانی از گذشتهتان 137 فصل چهارم: جـریان پـول 139 جریان پول شاد، جریان پول ناشاد 139 جریان پول شاد 141 احساس کردن و مشاهدۀ جریان پول 142 پول جریان است، هرچه بیشتر بیاید، بیشتر هم میرود. 144 جـریان بیطرف است. 144 مغناطیس پول شدن 145 مغناطیس مثبت شدن 146 جستجوی حالت مطلوب: در یاچه و جریان 153 اما را کد نباشید: تاالب و نبود جـریان 154 لذت پول در جاری بودنش است. 154 انباشت، نیرومند ولی کسلکننده است. 155 آیا ایجاد جریان و انباشت سالم امکانپذیر است؟ 156 سریع و آسان - زمانیکه پول سریع ناپدید میشود. 1579 بلاطم تسرهف پول تدر یجی شما را ثروتمند میکند. 158 هرجا که پول جریان دارد برو ید. 160 پیدا کردن تیم درست 162 پیدا کردن بیشتر در کمتر 162 ایجاد جریان خودتان یعنی به اشترا ک گذاشتن جریان خودتان 164 چند تا دوست دار ید؟ 164 همیشه به پول متشکرم بگویید! 166 اعتماد به جریان، اعتماد به زندگیتان است! 166 چطور جریان شاد پول ایجاد کنیم. 167 فصل پنجم: آینده پـول 173 ّی در آ گاهی 175 تحول پول آینده 177 دوچشم انداز خیلی متفاوت نسبت به پول درآینده 179 شما میتوانید آیندهتان را انتخاب کنید. 181 چه چیزی برای شما مهم است؟ 182 پول شاد خانوادهتان را تغییر میدهد. 184 جریان پول شاد میتواند از نسلها عبور کند. 185 فراوانی را در خودتان و امنیت را در مردم بیابید، نه در پول 187 برنامهریزی کنید که خودتان را از »بازی پول« بیرون بکشید. 187 شما هر روز میتوانید از نو شروع کنید. 191 شادی خود را تعریف کنید. 192 چیزی که بیشترین اهمیت را دارد، انجام دهید و بگذار ید که پول شما ... 193 پنج گام تا پول شاد 196 زندگی شما از تجربه ها ساخته شده است. 2

سخن مولف

کن هندا،استادپرفروشترین کتابدر ژاپن در زمینه رشدشخصیاست،او همچنین مولتی میلیونر است چون آنچه را که می آموزد و می نو یسد، زندگی میکند. او انسان عاقل و خوش خلقی است که روح سخاوتمندی داردو دوست داردپیام کتاب »پول شادی بخش« به گوش جهانیان برسد. »پول شادی بخش«صرفا یک کتاب خودآموز عادی درباره پول نیست، این کتاب هر چیزی که درباره پول و در نتیجه درباره زندگی فکر میکنید را متحول میکند و نشان میدهد که چطور با تغییردیدگاهتان به پول احساس ثروتمندی کنید

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است