1402/08/14 ساعت 09:48:21

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص عدم شمول بند اول مصوبات جلسه هشتاد و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به دستگاه های پزشکی و تجهیزات پزشکی غیر مصرفی(مصوبه1402)

۹۹۰۵۳۵ /۱۴۰۲

۲۳ /۰۷ /۱۴۰۲

بخشنامه

۷۳‏ /۹۶‏ /۱۴۰۲

موضوع: عدم شمول بند اول مصوبات جلسه هشتاد و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به دستگاه های پزشکی و تجهیزات پزشکی غیر مصرفی

مهلت اعتبار بخشنامه: تا اطلاع ثانوی

مرجع ابلاغ کننده: دفتر واردات

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه های شماره ۳۸۲۸۹۹‏/۱۴۰۲‏/۳۸ مورخ ۲۵‏/۳‏/۱۴۰۲ و ۶۲۴۰۰۴‏/۱۴۰۲‏/۷۲ مورخ ۱۰‏/۵‏/۱۴۰۲ در خصوص کاهش حقوق گمرکی از ۴% به ۱% ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی، مراتب به شرح ذیل جهت دقت لازم پیرامون عدم شمول کاهش حقوق گمرکی به دستگاه های پزشکی و تجهیزات پزشکی غیر مصرفی، و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات اعلام می دارد؛


۱‏- نظر به اینکه بموجب بند اول مصوبات جلسه هشتاد و نهم شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ ۳۱‏/۳‏/۱۴۰۲ صرفاً نرخ حقوق گمرکی « ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی» از ابتدای سال ۱۴۰۲ به پیشنهاد سازمان غذا و دارو و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از چهار درصد به یک درصد تعیین گردیده، و مراتب طی بخشنامه شماره ۶۲۴۰۰۴‏/۱۴۰۲‏/۷۲ مورخ ۱۰‏/۵‏/۱۴۰۲ به آن گمرک ابلاغ گردیده، لذا بدین وسیله اعلام می دارد بخشنامه اخیرالذکر جایگزین بخشنامه شماره ۳۸۲۸۹۹‏/۱۴۰۲‏/۳۸ مورخ ۲۵‏/۳‏/۱۴۰۲ می گردد.

۲‏- با توجه به اینکه طی بخشنامه شماره ۳۸۲۸۹۹‏/۱۴۰۲‏/۳۸ مورخ ۲۵‏/۳‏/۱۴۰۲ مستند به نامه مورخ ۲۵‏/۳‏/۱۴۰۲ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت کاهش حقوق گمرکی «تجهیزات و ملزومات پزشکی» موجود در گمرک تا تاریخ ۲۵‏/۳‏/۱۴۰۲ مورد حکم کاهش حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد قرار گرفته بود، مقتضی است دستور فرمایید؛

چنانچه از ابتدای سال ۱۴۰۲ دستگاه های پزشکی ( نظیر دستگاه های ذیل تعرفه ۹۰۱۸) و تجهیزات پزشکی غیر مصرفی به استناد بخشنامه مزبور با حقوق گمرکی یک درصد ترخیص شده باشد، سریعاً و با مد نظر قرار دادن مهلت مقرر شش ماه موضوع ماده (۱۳۵) قانون امور گمرکی، نسبت به صدور مطالبه نامه کسردریافتی جهت کالاهای مزبور با رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم معمول نمایند.

۳‏- تاکید می گردد به موجب بخشنامه مورخ ۱۰‏/۵‏/۱۴۰۲ از ابتدای سال ۱۴۰۲ صرفاً « ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی» با لحاظ سایر شرایط بخشنامه، مشمول حقوق گمرکی یک درصد می باشند و این کاهش حقوق گمرکی شامل دستگاه های پزشکی و تجهیزات پزشکی غیر مصرفی نمی گردد.

۴‏- چنانچه طی فهرست ۶۴۷ ردیف تعرفه موضوع بخشنامه شماره ۶۲۴۰۰۴‏/۱۴۰۲‏/۷۲ مورخ ۱۰‏/۵‏/۱۴۰۲ کالاهای دستگاه های پزشکی و تجهیزات پزشکی غیر مصرفی و کالایی به جز « ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی» ملاحظه گردد، مشمول کاهش حقوق گمرکی به یک درصد نخواهد بود. و در این خصوص مقتضی است دستور فرمایید؛ در صورت اعتراض ذینفع، مراتب در اجرای ماده ۴۵ قانون امور گمرکی و صدر تبصره (۵) ماده (۱۴۴) قانون امور گمرکی به این دفتر منعکس نمایند.

علیرضا صدری خواه

سرپرست دفتر واردات

دریافت متن کامل

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت : نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است