موجود

مقررات صادرات و واردات 1398

تعرفه گمرکی 98

تعداد
قیمت: 250,000 تومان

مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوط نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر لغو می گردد.

دولت می تواند مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید. نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه یادشده بر اساس آیین نامه هایی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین خواهد شد. ملاک تجاری

بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییراتی کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال برای ارسال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه های ذی ربط و اتاق ضمن منظم نمودن حقوق مکتب تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

نظرات مقررات صادرات و واردات 1398

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده مصوبه هیأت دولت
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 950 صفحه
دسته بندی کتاب مقررات صادرات و واردات
تاریخ انتشار 1398
شابک 97896446
قیمت 250,000 تومان
زبان فارسی/ انگلیسی /

فهرست مطالب

قانون مقررات صادرات و واردات ایران مصوب 4/7/1372_x000D_ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات_x000D_ قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 مجلس شورای اسلامی_x000D_ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی_x000D_ فهرست بازارچه های مرزی_x000D_ فهرست کالاهای وارداتی توسط مرزنشینان_x000D_ فهرست برخی از قوانین و مقررات مرتبط با واردات و صادرات  و مصوبات مربوطه_x000D_ قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ‌شده_x000D_ فهرست کشورهای دارای تعرفه ترجیحی با جمهوری اسلامی ایران_x000D_ توضیح حقوق ورودی_x000D_ تذکرات مهم_x000D_ قسمت اول: حیو انات زنده؛ محصولات حیوانی_x000D_ فصل اول: حیوانات زنده_x000D_ فصل دوم: گوشت و احشای خوراکی_x000D_ فصل سوم: ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات_x000D_ فصل چهارم: شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد_x000D_ فصل پنـجم: سایر محصولات حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد_x000D_ قسمت دوم: محصولات نباتی_x000D_ فصل ششم:  نباتات زنده و محصولات گلکاری_x000D_ فصل هفتم:  سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی_x000D_ فصل هشتم:  میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند_x000D_ فصل نهم:‌  قهوه، چای، ماته و ادویه_x000D_ فصل دهم: غلات_x000D_ فصل یازدهم: محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛_x000D_ اینولین؛ گلوتن گندم_x000D_ فصل دوازدهم: دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله_x000D_ فصل سیزدهم: انگم‌ها؛ صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سایر شیره‌ها و عصاره نباتی_x000D_ فصل چهاردهم: مواد قابل بافت؛ سایرمحصولات نباتی که درجای‌دیگرگفته‌شده و مشمول شماره دیگرتعرفه نباشد_x000D_ قسمت سوم: چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی_x000D_ فصل پانزدهم: چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی_x000D_ قسمت چهارم: محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها_x000D_ فصل شانزدهم: فرآورده‌های‌گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا ‌سایر‌ آبزیان فاقد ‌ستون فقرات_x000D_ فصل هفدهم: قند و شکر و شیرینی_x000D_ فصل هجدهم: کاکائو و فرآورده‌های آن_x000D_ فصل نوزدهم: فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی_x000D_ فصل بیستم: فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات_x000D_ فصل بیست و یکم: فرآورده‌های خوراکی گوناگون_x000D_ فصل بیست و دوم: نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه_x000D_ فصل بیست و سوم: ‌آخال و تفاله صنایع خوراک‌سازی؛ خوراکی‌های آماده برای حیوانات_x000D_ فصل بیست و چهارم: توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده_x000D_ قسمت پنجم: محصولات معدنی_x000D_ فصل بیست و پنجم: نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ، آهک و سیمان_x000D_ فصل بیست و ششم: سنگ فلز، جوش و خاکستر_x000D_ فصل بیست و هفتم: سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها؛ موادقیری؛ موم‌های معدنی_x000D_ قسمت ششم: محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن_x000D_ فصل بیست و هشتم: محصولات شیمیایی غیرآلی؛ ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها،عناصر رادیو اکتیو، فلزات خاکهای کمیاب و ایزوتوپها_x000D_ فصل بیست و نهم: محصولات شیمیایی آلی_x000D_ فصل سی‌ام: محصولات دارویی_x000D_ فصل سی و یکم: کودها_x000D_ فصل سی و دوم: عصاره‌هــای دباغـی یا رنگرزی؛ تانن‌ها و مشتقات آنها؛ موادرنگی (Dyes)، پیگمان‌ها و سایر مـواد رنگ‌کننده_x000D_  (Colouring)؛ رنگها و ورنی‌ها؛ بتانه‌ها؛ مرکب‌ها_x000D_ فصل سی و سوم: روغن‌هـای اسانسی و شبه رزین‌ها (رزینـوئیـدها)؛ محصـولات عطرسازی یا پاکیزگـی آمــاده و فرآورده‌های آرایشی_x000D_ فصل سی و چهارم: صابون، موادآلی تانسیواکتیف، فرآورده‌ها برای شست­و­شو، فرآورده‌های روان‌کننده، موم‌های مصنوعی، موم‌هـای آمـاده، فرآورده‌های صیقل‌دادن و جلا دادن، شمع و اشیای همانند، خمیرهای قالب‌گیـری «موم‌های دندانسازی» و ترکیبات دندانسازی براساس گچ_x000D_ فصل سی و پنجم: مواد آلبومینوئید؛ محصولات براساس نشاسته یا فکول تغییر یافته؛ چسب‌ها؛ آنزیم­ها_x000D_ فصل سی و ششم: باروت و مواد منفجره؛ اشیای فن‌ آتش‌بازی؛ کبریت؛ آلیاژهای آتش‌زا؛ مواد قابل اشتعال_x000D_ فصل سی و هفتم: محصولات عکاسی و سینماتوگرافی_x000D_ فصل سی و هشتم: محصولات گوناگون صنایع شیمیایی_x000D_ قسمت هفتم: مواد پلاستیکی و اشیای ساخته‌شده از این مواد؛ کائوچو و اشیای ساخته‌شده از کائوچو_x000D_ فصل سی و نهم: مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد_x000D_ فصل چهل‌ام: کائوچو و اشیای ساخته‌شده از کائوچو_x000D_ قسمت هشتم: پوست خام، چرم، پوست­های نرم و اشیای ساخته‌شده از این مواد؛ اشیای زین و برگ‌سازی؛ لوازم سفر، کیف‌های دستی و محفظه‌های همانند؛ اشیای ساخته شده از روده (به­استثنای اشیای ساخته شده از احشای کرم ابریشم)_x000D_ فصل چهل و یکم: پوست خام (غیر از پوست­های نرم) و چرم_x000D_ فصل چهل و دوم: اشیای ساخته شده از چرم؛ مصنوعات زین و برگ‌سازی؛ لوازم سفر، کیف‌های دستی و محفظه‌های همانند؛ اشیای ساخته شده از روده (به­غیر از اشیای ساخته شده از احشای کرم ابریشم)_x000D_ فصل چهل و سوم: پوستهای نرم طبیعی و پوستهای نرم بدلی؛ اشیاء ساخته شده از آنها_x000D_ قسمت نهم: چوب و اشیای چوبی؛ زغال چوب؛ چوب‌پنبه و اشیای چوب‌پنبه‌ای؛ مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی_x000D_ فصل چهل و چهارم: چوب و اشیای چوبی؛ زغال چوب_x000D_ فصل چهل و پنجم: چوب‌پنبه و اشیای ساخته‌شده از چوب‌پنبه_x000D_ فصل چهل و ششم: مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی_x000D_ قسمت دهم: خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت (آخال و ضایعات)؛ کاغذ و مقوا و اشیای ساخته شده از آنها_x000D_ فصل چهل و هفتم: خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت (آخال و ضایعات)_x000D_ فصل چهل و هشتم: کاغذ و مقوا؛ اشیای ساخته‌شده از خمیر کاغذ، از کاغذ یا از مقوا_x000D_ فصل چهل و نهم: کتاب، روزنامه، تصویر و سایر محصولات صنعت چاپ، دست‌نوشته‌ها، تایپ شده‌هاو نقشه‌ها_x000D_ قسمت یازدهم: مواد نسجی و مصنوعات از این مواد_x000D_ فصل پنجاه‌ام: ابریشم_x000D_ فصل پنجاه و یکم: پشم، موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، نخ و پارچه‌های تار و پود‌باف از موی یال و دم_x000D_ فصل پنجاه و دوم: پنبه_x000D_ فصل پنجاه و سوم: سایر الیاف نسجی نباتی؛ نخ کاغذی و پارچه‌های تار و پودباف از نخ کاغذی_x000D_ فصل پنجاه و چهارم: ر شته‌های سنتتیک یا مصنوعی (Man-Made)_x000D_ فصل پنجاه و پنجم: الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره_x000D_ فصل پنجاه و ششم: اوات، نمد و پارچه‌های نبافته؛ نخ‌های ویژه؛ ریسمان، طناب و کابل و اشیای ساخته شده از آنها_x000D_ فصل پنجاه و هفتم: فرش و سایر کفپوش‌ها از مواد نسجی_x000D_ فصل پنجاه و هشتم: پارچه‌های تار و پودباف مخصوص؛ پارچه‌های نسجی منگوله بافت (Tufted)؛ دانتل‌ها (Lace)؛ مصنوعات دیوارکوبی (Tapestries)؛ مصنوعات علاقه‌بندی (Trimmings)؛ مصنوعات گلدوزی و قلابدوزی (Embroidery)_x000D_ فصل پنجاه و نهم: پارچه‌های نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق‌شده؛ اشیای نسجی از انواع مناسب برای مصارف صنعتی_x000D_ فصل شصت‌ام: پارچه‌های کشباف یا قلاب باف_x000D_ فصل شصت و یکم: لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قلاب‌باف_x000D_ فصل شصت و دوم: لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف یا غیرقلاب‌باف_x000D_ فصل شصت و سوم: سایر اشیای نسجی دوخته و مهیا؛ مجموعه‌ها؛ لباس و اشیای نسجی مستعمل؛ ضایعات و کهنه پاره‌های نسجی_x000D_ قسمت دوازدهم: کفش، کلاه، چتر آفتابی، عصا، عصای صندلی‌شو، شلاق و تازیانه تعلیمی و اجزای آنها؛ پر آماده و اشیای ساخته شده از پر؛ گل‌های مصنوعی؛ اشیا از موی انسان_x000D_ فصل شصت و چهارم: کفش، گتر و اشیای همانند، اجزای این اشیا_x000D_ فصل شصت و پنجم: کلاه و اجزای کلاه_x000D_ فصل شصت و ششم: چتر بارانی، چتر‌ آفتابی، عصا، عصای صندلی‌شو، شلاق، تازیانه و اجزای آنها_x000D_ فصل شصت و هفتم: پر و پر نرم آماده و اشیای ساخته‌شده از پر یا از پر نرم؛ گل‌های مصنوعی؛ اشیای ساخته شده از موی انسان_x000D_ قسمت سیزدهم: مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه‌نسوز (Asbestos)، میکا یا از مواد همانند؛ محصولات سرامیک؛ شیشه و مصنوعات از شیشه_x000D_ فصل شصت و هشتم: مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه‌نسوز (Asbestos) میکا یا از مواد همانند_x000D_ فصل شصت و نهم: محصولات سرامیکی_x000D_ فصل هفتادم: شیشه و مصنوعات شیشه‌ای_x000D_ قسمت چهاردهم: مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ­های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها، و اشیای ساخته شده از این مواد؛ زیور آلات بدلی (فانتزی)؛ سکه_x000D_ فصل هفتاد و یکم: مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ­های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها_x000D_  و اشیای ساخته شده از این مواد؛ زیور آلات بدلی؛ سکه_x000D_ قسمت پانزدهم: فلزات معمولی و مصنوعات آنها_x000D_ فصل هفتاد و دوم: چدن، آهن و فولاد_x000D_ فصل هفتاد و سوم: مصنوعات از چدن، آهن یا فولاد_x000D_ فصل هفتاد و چهارم: مس و مصنوعات از مس_x000D_ فصل هفتاد و پنجم: نیکل و مصنوعات از نیکل_x000D_ فصل هفتاد و ششم: آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم_x000D_ فصل هفتاد و هفتم: (برای احتیاجات آتی سیستم هماهنگ‌شده در نظرگرفته‌شده)_x000D_  _x000D_ فصل هفتاد و هشتم: سرب و مصنوعات از سرب_x000D_ فصل هفتاد و نهم: روی و مصنوعات از روی_x000D_ فصل هشتادم: قلع و مصنوعات از قلع_x000D_ فصل هشتاد و یکم: سایر فلزات معمولی؛ سرمت‌ها؛ مصنوعات از این مواد_x000D_ فصل هشتاد و دوم: ابزارها، ابزار آلات، مصنوعات چاقوسازی، قاشق و چنگال، از فلزات معمولی؛ اجزاء و قطعات این مصنوعات از فلزات معمولی_x000D_ فصل هشتاد و سوم: مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی_x000D_ قسمت شانزدهم: ماشین‌ آلات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزاء و قطعات آنها؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیون، و اجزاء و قطعات و متفرعات این دستگاه‌ها_x000D_ فصل هشتادو چهارم: رآکتورهای هسته‌ای، دیگ‌های بخارو آبگرم، ماشین‌ آلات و وسایل مکانیکی؛ اجزاء و قطعات آنها_x000D_ فصل هشتاد و پنجم: ماشین آلات و دستگاه‌های برقی و اجزاء و قطعات آنها؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت، دستگاههای ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیونی، اجزاءو قطعات و متفرعات این دستگاه‌ها_x000D_ قسمت هفدهم: وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها_x000D_ فصل هشتادوششم: لوکوموتیوهای راه‌آهن یا تراموای نواقل روی خط راه‌آهن و اجزاء و قطعـات آنها؛ ملحقات ومهارکننده‌های خط راه‌آهن یا تراموا و اجزاء و قطعات آنها؛ تجهیزات علامت دادن مکانیکی ترافیک (ازجمله الکترومکانیکی) از هر نوع_x000D_ فصل هشتاد و هفتم: وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه‌آهن یا تراموا و اجزاء و قطعات و متفرعات آنها_x000D_ فصل هشتاد و هشتم: وسایل نقلیه هوایی، فضایی و اجزاء و قطعات آنها_x000D_ فصل هشتاد و نهم: کشتی‌ها، قایق‌ها و شناورها_x000D_ قسمت هجدهم: آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینما توگرافی،‌سنجش، کنترل، دقت‌سنجی؛ آلات و دستگاه‌های طبی ـ جراحی؛ اشیای صنعت ساعت‌سازی؛ آلات موسیقی؛ اجزاء و قطعات و_x000D_  متفرعات آنها_x000D_ فصل نود:‌آلات و دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل، دقت‌سنجی؛ آلات و دستگاه‌های طبی ـ جراحی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها_x000D_ فصل نودو‌یکم: اشیای صنعت‌ساعت‌سازی(Clocks and watches and parts thereof)_x000D_ فصل نود و دوم: آلات موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات این آلات_x000D_ قسمت نوزدهم: اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها_x000D_ فصل نود و سوم: اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها_x000D_ قسمت بیستم: کالاها و مصنوعات گوناگون_x000D_ فصل نود و چهارم: مبل؛ مبل‌های طبی ـ‌ جراحی؛ اسباب تختخواب و همانند؛ چراغ و وسایل روشنایی که در جای دیگر گفته‌ نشده یا مشمول شماره‌های دیگر نباشند؛ چراغ‌های تبلیغاتی علائم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و اشیای همانند؛ ساختمان‌های پیش‌ساخته_x000D_ فصل نود و پنجم: بازیچه، اسباب‌بازی و لوازم ورزش؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها_x000D_ فصل نود و ششم: مصنوعات گوناگون_x000D_ قسمت بیست و یکم: اشیای هنری، اشیای کلکسیون یا عتیقه_x000D_ فصل نود و هفتم: اشیای هنری، اشیای کلکسیون یا عتیقه_x000D_ فصل نود و هشتم: قطعات منفصله  ماشین آلات راهسازی، خودرو و سایر ماشین آلات و وسایل نقلیه موتوری تاریخی CBU_x000D_ ضمائم:_x000D_ ضمیمه شماره 1: مواد شیمیایی جداول کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی_x000D_ ضمیمه شماره 2: مواد شیمیایی مخرب لایه اوزون_x000D_ ضمیمه شماره 3: مطابقت پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل و کد سیستم هماهنگ شده سازمان گمرک بین‌الملل_x000D_ ضمیمه شماره 4: مواد شیمیایی‌ مشمول‌ آیین‌ کار اعلام‌ رضایت‌ قبلی‌ (کنوانسیون روتردام)_x000D_ ضمیمه شماره 5: مقررات مربوط به کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری_x000D_ ضمیمه شماره 6: فهرست مواد و داروهای تحت‌کنترل تحت‌ مراقبت هیات بین‌المللی کنترل مواد مخدر(INCB)_x000D_ ضمیمه شماره 7: توضیح در خصوص ستون، کد کشور دارنده تعرفه ترجیحی_x000D_ ضمیمه شماره 8: کالاهای مشمول معافیت منطبق با قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس کدینگ (HS)_x000D_   غلط‌نامه

سخن مولف

از جمله نیازمندی های فعالین اقتصادی، دسترسی به قوانین و مقررات تجاری کشور می باشد و بر همین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، با هدف انجام رسالت آگاهی بخشی به فعالین اقتصادی، ضمن تعامل سازنده با بخش خصوصی و با استفاده از ظرفیت های نهادهای ذیربط از جمله کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، در موعد قانونی نسبت به بررسی درخواست ها و پیشنهادها و تصویب آن در هیئت محترم وزیران، اقدام می نماید.

_x000D_

حضور در عرصه تجارت بین المللی، نیازمند مجموعه مقررات داخلی است که ضمن تسهیل فرآیند تجارت خارجی، دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز تولید را با حداقل هزینه فراهم نموده و بنگاه های تولیدی و شرکت های صادراتی را برای رقابت بین المللی تشویق نماید. از مهم ترین ابزارهای تجارت خارجی در کشور، چگونگی وضع سود بازرگانی و حقوق گمرکی برای واردات و صادرات کالا و خدمات می باشد.

_x000D_

قطعاً برای کشوری همچون ایران که امروز منابع انسانی آماده ورود به بازار کار چشمگیری دارد، تاکید بر حفظ و توسعه تولیدات داخلی، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین آلات مجهز به آخرین فن آوری های روز دنیا در موضوع واردات، اولویت خواهد داشت. با توجه به توسعه فعالیت های تولیدی در کشور و ایجاد ارزش افزوده از مواد اولیه و واسطه ای، ضروری است با نگاه حمایت از تولید، سود بازرگانی کالاهای مصرفی و کالاهایی که دارای مشابه تولید داخل می باشد، افزایش یابد.

_x000D_

در تدوین کتاب مقررات صادرات و وادرات سال 9311 ، علاوه بر تلاش مجدانه همکاران اینجانب، از نظرات کارشناسی نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه های دولتی از طریق برگزاری نشست های مستمر و رهنمودهای دستگاه های عضو کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و وزرای دولت، بهره مند بودیم.

_x000D_

برای کسب سهم بیشتر از اقتصاد و تجارت بین الملل، به عزم ملی نیاز داریم؛ لذا باید هدف دستیابی به مزیت های تجاری محقق شود تا بتوانیم با اتکاء به توانمندی های تولید داخلی و بهره مندی از نیروی جوان تحصیل کرده و متخصص، گام های موثری را در توسعه صادرات غیرنفتی و تامین نیاز کشور به کالاهای وارداتی برداریم.

_x000D_

 

_x000D_

رضا رحمانی

_x000D_

وزیر صنعت، معدن و تجارت

برچسب ها: گمرکی و بازرگانی

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است