موجود

مفاهیم کاربردی و توصیفی بودجه

نویسنده: شمسی فراهانی

با تاکید بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و قاعده مندی سیاست های ما

تعداد
قیمت: 155,000 تومان
با وجود این که حدود 70 سال از پیشینه برنامه و بودجه در ایران می گذرد و گسترش دانش این حوزه منجر به ایجاد رشته های آموزشی در دانشگاه ها شده است، هم چنان تدوین فرهنگ های مختلف، جامع و آراسته ای که حاوی اصطلاحات و واژگان ادبیات این حوزه باشد خود نمایی می کند. چرا که یکسان نبودن تعاریف، مفاهیم و برداشت های مختلف از یک عبارت علت اصلی بروز بخش مهمی از اختلافات تحلیل گران، تصمیم گیران و برنامه ریزان است . از آن جاکه در زمینه بودجه مفاهیم، اصطلاحات و واژگان بیش تر با توسعه اقتصادی بوجود آمده اند و سابقه چندان طولانی ندارند بنابراین تهیه مجموعه ای از این اصطلاحات به منظور کاربرد، برداشت و درک یکسان صحیح آن ها، کاری اساسی و ضروری به نظر می رسد. با علم به این مسایل کتاب "مجموعه مفاهیم، اصطلاحات و لغات بودجه " با ویراستاری علمی دکتر محمد کردبچه و زنده یاد بیژن رحیمی دانش توسط اینجانب تهیه و در سال 1385 از سوی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی چاپ و منتشر گردید . از آن جا که کتاب مزبور جزو منابع مرجع کتابخانه ای و هم چنین مورد تدریس در برخی رشته های مرتبط قرار گرفته بود و چاپ اول آن به اتمام رسیده است، بنابراین چاپ مجدد آن احساس گردید.

نظرات مفاهیم کاربردی و توصیفی بودجه

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده شمسی فراهانی
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 551 صفحه
دسته بندی مالیه عمومی ودولت
تاریخ انتشار 1398
شابک 97896446
قیمت 155,000 تومان
زبان persian

فهرست مطالب

راهنما _x000D_ آ   الف _x000D_ آمایش سرزمین _x000D_ آیین نامه اجرایی بند )ه( تبصره ) 5( قانون بودجه سال 1395 کل کشور)در ارتباط با اسناد خزانه اسلامی ( _x000D_ آیین نامه اجرایی تبصره های بودجه _x000D_ آیین نامه معاملات دولتی _x000D_ ابلاغ بودجه _x000D_ اثر بخشی _x000D_ اجاره اموال _x000D_ اجار ه بها _x000D_ اجاره محل )در بودجه شرکت های دولتی( _x000D_ اجرای بودجه _x000D_ درخصوص مرحله نظارت بر بودجه _x000D_ اجرای بودجه از نظر مصارف _x000D_ اجرای بودجه از نظر منابع _x000D_ اجرای تفصیلی بودجه _x000D_ اجرای طرح _x000D_ اجرای کار به روش پیمان مدیریت _x000D_ اجرای کار به صورت امانی  پیمانی _x000D_ اجرای کار به صورت پیمانی _x000D_ احراز صلاحیت _x000D_ احکام تبصره ها _x000D_ ادغام کردن  تلفیق کردن _x000D_ ارتباط بین قواعد مالی و پولی و ارزی _x000D_ ارزش اسمی  ارزش وجهی _x000D_ ارزش افزوده _x000D_ ارزش جاری  ارزش استفاده _x000D_ ارزش خالص _x000D_ ارزش خالص دارایی  ارزش دارایی خالص _x000D_ ارزش خالص مالی _x000D_ ارزش دارایی های خالص _x000D_ ارزش گذاری دارایی ها و بدهی ها در GFS _x000D_ ارزش یابی _x000D_ ارزش یابی برنامه ای _x000D_ ارزش یابی در نظام GFS _x000D_ ارزیابی _x000D_ ارزیابی پس از اجرا _x000D_ ارزیابی پیش از اجرا _x000D_ ارزیابی ضمن اجرا _x000D_ ارزیابی طرح ها _x000D_ ارسال بودجه پیشنهادی _x000D_ ارقام دوبار منظور شده _x000D_ ارکان شرکت دولتی _x000D_ اساس نامه _x000D_ اساس نامه شرکت _x000D_ اساس نامه شرکت دولتی _x000D_ استاندارد _x000D_ استاندارد در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد )عملیاتی( _x000D_ استفاده از تسهیلات خارجی _x000D_ استفاده از کالا و خدمات _x000D_ استفاده از موجودی انبار _x000D_ استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی _x000D_ استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد )در بودجه و قاعده مندی سیاست های مالی( _x000D_ استقرار نظام چهارچوب میان مدت مخارج دولتی یا بودجه چند سالانه _x000D_ استقراض _x000D_ استقراض خارجی _x000D_ استقراض داخلی _x000D_ استهلاک _x000D_ استهلاک در بودجه _x000D_ استهلاک در بودجه شرکت های دولتی _x000D_ استهلاک زودرس یا سریع _x000D_ استهلاک سرمایه ثابت _x000D_ اسکناس _x000D_ اسناد خزانه اسلامی _x000D_ اسناد مناقصه _x000D_ اصلاحات ناظر بر ساختار کلی بودجه )در بودجه و قاعده مندی سیاست های مالی( _x000D_ اصلاح بودجه _x000D_ اصلاحیه ها _x000D_ اصول بودجه _x000D_ اصل جامعیت _x000D_ اصل تحدیدی بودن هزینه ها _x000D_ اصل تخصیص و عدم تخصیص _x000D_ اصل تخمینی بودن درآمدها _x000D_ اصل تعادل _x000D_ اصل تفصیل بودجه یا شاملیت _x000D_ اصل تفکیک اعتبارات _x000D_ اصل تقدم درآمدها بر هزینه ها _x000D_ اصل تناوب _x000D_ اصل تنوع _x000D_ اصل سالانه بودن _x000D_ اصل شفافیت _x000D_ اصل صحت _x000D_ اصل قابلیت اعتماد _x000D_ اصل قانونی بودن _x000D_ اصل کفایت _x000D_ اصل مدیریت _x000D_ اصل مسئولیت _x000D_ اصل وحدت بودجه _x000D_ اصول مدیریت تخصیص بودجه _x000D_ اضافه درآمد بودجه _x000D_ اعتبار _x000D_ اعتبارات اسنادی _x000D_ اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای _x000D_ اعتبارات جاری _x000D_ اعتبارات خارج از شمول 85 _x000D_ اعتبارات ردیف های متفرقه )عمومی( _x000D_ اعتبارات سرمایه ای _x000D_ اعتبارات عمرانی _x000D_ اعتبارات مصوب هزینه های پیش بینی نشده _x000D_ اعتبارات منطقه ای _x000D_ اعتبارات هزینه ای )جاری( _x000D_ اعتبار از محل درآمد اختصاصی _x000D_ اعتبار از محل درآمد عمومی _x000D_ اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای _x000D_ اعتبار ذخایر اضطراری _x000D_ اعتبار ردیف های متمرکز بودجه _x000D_ اعتبار سال جاری _x000D_ اعتبار هزینه _x000D_ اعمال تصدی دولت _x000D_ اعمال حاکمیت دولت _x000D_ افزایش ارزش پول _x000D_ اقامت در GFS _x000D_ اقلام گران بها _x000D_ الحاق بودجه شرکت های دولتی به بودجه کل کشور _x000D_ امتیاز صلاحیت _x000D_ اموال امانی _x000D_ اموال دولت _x000D_ اموال دولتی _x000D_ اموال رسیده _x000D_ اموال سرمایه ای _x000D_ اموال غیرمنقول _x000D_ اموال فرستاده _x000D_ اموال منقول _x000D_ امور _x000D_ امور اجتماعی _x000D_ امور اقتصادی _x000D_ امور اقتصادی در GFS _x000D_ امور بخشی _x000D_ امور تصدی دولت _x000D_ امور حاکمیتی دولت _x000D_ امور دفاعی و امنیتی _x000D_ امور عمومی _x000D_ امور فرابخشی _x000D_ امین )انتشار اوراق مشارکت( _x000D_ امین اموال _x000D_ انباشت سرمایه _x000D_ انباشت سودها  سود انباشته _x000D_ انتقال منابع درون دولتی _x000D_ اندوخته پنهانی  اندوخته نامریی _x000D_ اندوخته سرمایه ای _x000D_ اندوخته خارجی _x000D_ اندوخته قانونی )بودجه شرکت های دولتی( _x000D_ اندوخته های عمومی _x000D_ انواع جریان های اقتصادی GFS _x000D_ انواع قواعد مالی)در بودجه و قاعده مندی سیاست مالی( _x000D_ قاعده مربوط به بدهی _x000D_ قاعده تر از بودجه _x000D_ قاعده هزینه ای _x000D_ قاعده درآمدی _x000D_ قاعده تر از اولیه بدون درآمد حاصل از منابع طبیعی _x000D_ قاعده مالی قیمت منابع طبیعی و تراز ساختاری _x000D_ قاعده تراز جاری _x000D_ قاعده تراز جاری بدون منبع طبیعی _x000D_ قاعده تراز داخلی _x000D_ اوراق بهادار _x000D_ اوراق بهادار دولتی _x000D_ اوراق تسویه خزانه _x000D_ اوراق خزانه اسلامی _x000D_ اوراق صکوک اجاره _x000D_ اوراق صکوک اسلامی _x000D_ اوراق قرضه دولتی، حواله دولتی _x000D_ اوراق مشارکت _x000D_ اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام _x000D_ اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام _x000D_ اهداف تحلیلی نظام GFS _x000D_ ایدئولوژی مدیریت جدید _x000D_ ب) _x000D_ بازپرداخت اصل اوراق مشارکت _x000D_ بازپرداخت اصل تسهیلات سیستم بانکی _x000D_ بازپرداخت اصل وام ها و دیون _x000D_ بازپرداخت به سیستم بانکی _x000D_ بازپرداخت وام خارجی _x000D_ بازپرداخت وام داخلی _x000D_ بازخرید اوراق بهادار _x000D_ بازرسی _x000D_ بخش تعاونی _x000D_ بخش خصوصی _x000D_ بخش دولتی _x000D_ بخش دولتی در نظام GFS _x000D_ بخشش  هدیه _x000D_ بخش عمومی _x000D_ بخش عمومی در نظام GFS _x000D_ بخش عمومی دولت در نظام GFS _x000D_ بخش غیردولتی _x000D_ بخش غیررسمی _x000D_ بخش کشاورزی _x000D_ بخش نامه بودجه _x000D_ بخشودگی  معافیت _x000D_ بخش های اجتماعی _x000D_ بخش های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران _x000D_ بخش های تولیدی _x000D_ بخش های زیربنایی _x000D_ بدهی  دین _x000D_ بدهی های خارجی سیستم بانکی _x000D_ برآورد _x000D_ برآورد اعتبارات و هزینه ها در دستگاه های دولتی _x000D_ برآورد اولیه _x000D_ برآورد براساس الگو های اقتصاد سنجی _x000D_ برآورد قیمت تمام شده کالای فروخته شده در واحدهای تولیدی _x000D_ برآورد قیمت تمام شده کالای فروخته شده در واحدهای غیرتولیدی )بازرگانی( _x000D_ برآورد نهایی اعتبار _x000D_ برآورد هزینه _x000D_ برآورد هزینه در بودجه برنامه ای _x000D_ برآورد هزینه در بودجه عملیاتی _x000D_ برآورد هزینه در بودجه متداول _x000D_ برآورد هزینه عملیات غیرقابل سنجش _x000D_ برآورد هزینه ها _x000D_ برگشتی از پرداخت های سال های گذشته _x000D_ برنامه _x000D_ برنامه اجرایی _x000D_ برنامه اجرایی، طرح _x000D_ برنامه اقتصادی _x000D_ برنامه توسعه ملی _x000D_ برنامه درازمدت _x000D_ برنامه ریزی _x000D_ برنامه ریزی اجتماعی _x000D_ برنامه ریزی اجرایی _x000D_ برنامه ریزی اختصاصی _x000D_ برنامه ریزی ارزش _x000D_ برنامه ریزی از بالا به پایین _x000D_ برنامه ریزی از پایین به بالا _x000D_ برنامه ریزی استراتژیک در بودجه ریزی برنامه ریزی، طرح ریزی، بودجه ریزی PPBS _x000D_ برنامه ریزی اقتصاد کلان _x000D_ برنامه ریزی اقتصادی _x000D_ برنامه ریزی بخشی _x000D_ برنامه ریزی  برنامه نویسی  بودجه بندی _x000D_ برنامه ریزی پروژه _x000D_ برنامه ریزی تخصیص منابع _x000D_ برنامه ریزی تولید _x000D_ برنامه ریزی توسعه _x000D_ برنامه ریزی جامع _x000D_ برنامه ریزی جامع توسعه _x000D_ برنامه ریزی راهبردی، برنامه ریزی جامع، برنامه ریزی استراتژیک _x000D_ برنامه ریزی طرح _x000D_ برنامه ریزی غیرمتمرکز _x000D_ برنامه ریزی مالی _x000D_ برنامه ریزی متمرکز _x000D_ برنامه ریزی ملی _x000D_ برنامه ریزی منطقه ای _x000D_ برنامه ریزی موضوعی _x000D_ برنامه ریزی میان بخشی _x000D_ برنامه ریزی نیروی انسانی _x000D_ برنامه سالانه _x000D_ برنامه عمرانی پنج ساله _x000D_ برنامه عمرانی کشور _x000D_ برنامه کوتاه مدت _x000D_ برنامه مالی _x000D_ برنامه منطقه ای _x000D_ برنامه های بلندمدت _x000D_ برنامه های دورنگر _x000D_ برنامه های میان مدت _x000D_ بودجه _x000D_ بودجه ABC _x000D_ بودجه اداری _x000D_ بودجه ارزی _x000D_ بودجه استانی _x000D_ بودجه اسمی _x000D_ بودجه اقتصادی _x000D_ بودجه برنامه ای _x000D_ بودجه بر طبق عملیات  بودجه بندی عملیات _x000D_ بودجه، برنامه ریزی، طرح ریزی و بودجه بندی.P.P.B.S _x000D_ بودجه بندی براساس شرایط عدم اطمینان _x000D_ بودجه بندی تولید _x000D_ بودجه بند ی عملیات، بودجه طبق عملیات )بودجه ریزی عملیاتی( _x000D_ بودجه بندی مشارکتی _x000D_ بودجه بندی وجوه _x000D_ بودجه پیشنهادی _x000D_ بودجه تفاضلی  بودجه نهایی _x000D_ بودجه تفضیلی _x000D_ بودجه تولید _x000D_ بودجه ثابت _x000D_ بودجه جاری _x000D_ بودجه جامع )بودجه اصلی و مادر( _x000D_ بودجه جمعی و خرجی _x000D_ بودجه چند دوازدهم _x000D_ بودجه چند سقفی _x000D_ بودجه دولت _x000D_ بودجه ریزی _x000D_ بودجه ریزی افزایشی _x000D_ بودجه ریزی بر مبنای صفر _x000D_ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد _x000D_ بودجه ریزی برمبنای فعالیت  هزینه یابی بر مبنای فعالیت _x000D_ بودجه ریزی بر مبنای مدیریت مخارج عمومی  بودجه ریزی مبتنی بر مدیریت مخارج عمومی _x000D_ بودجه ریزی برنامه ای _x000D_ بودجه ریزی در یک سازمان _x000D_ بودجه ریزی عملکردی _x000D_ بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی _x000D_ بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد _x000D_ بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در ایران _x000D_ بودجه ریزی متداول یا سنتی _x000D_ بودجه زمانی _x000D_ بودجه زیرخط _x000D_ بودجه سالانه استان ها _x000D_ بودجه سربار کارخانه _x000D_ بودجه سرمایه ای _x000D_ بودجه سرمایه ای در شرکت های دولتی _x000D_ بودجه سوئدی _x000D_ بودجه شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت _x000D_ بودجه طرح _x000D_ بودجه عمرانی _x000D_ بودجه عملیات  بودجه دوایر _x000D_ بودجه عملیاتی _x000D_ بودجه عمومی دولت _x000D_ بودجه فروش _x000D_ بودجه کشور _x000D_ بودجه کل کشور بودجه ملی _x000D_ بودجه مالی _x000D_ بودجه متحرک  بودجه مستمر _x000D_ بودجه متداول _x000D_ بودجه متغیر _x000D_ بودجه متوازن، بودجه متعادل _x000D_ بودجه محدود _x000D_ بودجه مصوب _x000D_ بودجه مضاعف _x000D_ بودجه مقدماتی _x000D_ بودجه منعطف )انعطاف پذیر یا دگرگونی پذیر( _x000D_ بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت _x000D_ بودجه نامتوازن _x000D_ بودجه نامحدود _x000D_ بودجه نقدی _x000D_ بودجه و قانون اساسی _x000D_ بودجه و قانون جزا _x000D_ بودجه و قانون کار _x000D_ بودجه های استانی _x000D_ بودجه های سالانه و چندسالانه _x000D_ بودجه هزینه های اداری _x000D_ بودجه هزینه های فروش و بازاریابی _x000D_ بها، ارزش، قیمت _x000D_ بهای تمام شده کالای فروش رفته _x000D_ بهای قانونی و دفتری _x000D_ بهای واحد قیمت واحد _x000D_ بهره _x000D_ بهره خالص _x000D_ بهره قانونی  ربح قانونی _x000D_ بهره ناخالص  ربح ناخالص _x000D_ بهره وری _x000D_ بیع متقابل 

سخن مولف

به دلیل اهمیت بودجه ریزی و لزوم تغییر شیوه بودجه ریزی فعلی به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ضمن به روز نمودن محتوای کتاب فوق الذکر، مفاهیم مرتبط با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و قاعده مندی سیاست مالی به آن اضافه گردید. در واقع کتاب مفاهیم کاربردی و توصیفی بودجه کوششی بر این موضوع با تاکیدبر موضوعات فوق الذکر می باشد. _x000D_ مطالب مربوط به بودجه و قاعده مندی سیاست های مالی از کتاب به همین نام اثر دکتر محمد کردبچه برگرفته شده و محتوای مرتبط با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از پیوست های قانون بودجه سال 1397 به کل کشور برداشته شده است. _x000D_ شایان ذکر است کلیات و محتوای کتاب مجموعه مفاهیم،اصطلاحات و لغات بودجه در آخرین جلسه شورای اتتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اواخر سال 1385 برای چاپ و انتشار مورد تایید قرار گرفت ولیکن ادغام سازمان مذکور با نهاد ریاست جمهوری و به تبع آن توقف فعالیت های چاپ، مانع از انتشار کتاب مزبور توسط سازمان برنامه و بودجه وقت گردید. _x000D_ _x000D_

شمسی فراهانی

برچسب ها: اقتصادی

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت : نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است