2 تا 3 روز آینده

منشور عملکرد چارچوبی برای ارتباطات بهتر با ذی نفعان

نویسنده: عادل فیض

منشور عملکرد چارچوبی برای ارتباطات بهتر با ذی نفعان

تعداد
قیمت: 176,000 تومان

بهﻃﻮرﻓﺰآﯾﻨﺪه‌ای ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖﻫـﺎ را ﺗﺸـﺨﯿﺺ داده‌اﻧـﺪ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ وراﺛﺘﯽ در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ را ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺷـﻬﻮدی ﻓﻬﻤﯿـﺪه‌اﻧـﺪ. آﻧﻬـﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه راه اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ارزش ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﯽ ﺑـﺮای اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ذیﻧﻔﻌﺎن ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل در ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۰۰ ، Anders Dahvig ـ مدیرعامل ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد: دﻧﯿﺎ ﺑﻪ‌ﻃﺮز شگفت‌آوری در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ... ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ۱۰ سال  ﮔﺬﺷﺘﻪ نمی‌کردیم. ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ذیﻧﻔﻌﺎن و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎ در همه ﺟﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﯾـﮏ کاملا ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻣﻼ متفاوتی از پیچیدگی است.

نظرات منشور عملکرد چارچوبی برای ارتباطات بهتر با ذی نفعان

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده عادل فیض
مترجم
ناشر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
تعداد صفحات 576 صفحه
دسته بندی بازاریابی و کارآفرینی
تاریخ انتشار 1392
شابک 0
قیمت 176,000 تومان
زبان persian

فهرست مطالب

 • فصل اول: اندازه‌گیری و مدیریت عملکرد در قرن بیست‌ویکم
 • فصل دوم: آوای اندازه‌گیری
 • فصل سوم: مدیریت از طریق معیارها
 • فصل چهارم: مدیریت روابط با ذی‌نفعان – موضوعات کسب‌وکار
 • فصل پنجم: چارچوب منشور عملکرد
 • فصل ششم: مدیریت ارتباطات سرمایه‌گذار با استفاده از معیارهای اندازه‌گیری
 • فصل هفتم: مدیریت ارتباطات مشتری با استفاده از معیارهای اندازه‌گیری
 • فصل هشتم: مدیریت ارتباطات کارکنان با استفاده از معیارها
 • فصل نهم: مدیریت ارتباطات تامین‌کننده و شریک متحد با استفاده از معیارها
 • فصل دهم: مدیریت ارتباطات قانون‌گذار و جامعه با استفاده از معیارهای اندازه‌گیری
 • فصل یازدهم: منشور عملکرد در عمل
 • فصل دوازدهم: آغاز سفر

سخن مولف

اندازه‌گیری و نحوه عملکرد مدیریتی در یک مجموعه در سال‌های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته و چارچوب‌هایی نیز برای ارزیابی آن تدوین شده‌اند. اندی نیلی، کریس آدامز و مایک کنرلی در کتاب چارچوبی برای ارتباطات بهتر با ذی‌نفعان؛ منشور عملکرد مدل پنج وجهی منشور عملکرد را تدوین کرده‌اند. این چارچوب شامل رضایت ذی‌نفعان، مشارکت آنان، استراتژی‌ها، فرآیندها و توانمندی‌ها می‌شود. کتاب یاد شده در ۱۲ فصل تدوین شده و در دسترس شما قرار دارد.

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت : نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است