موجود

نوآوری های تخریبی در صنعت خدمات مالی

فین تک و استراتژی در قرن 21ام

تعداد
قیمت: 62,000 تومان

شرکت گروه داده پردازی پارسیان از سال 1393 تأسیس و آغاز به فعالیت کرده است. دادهپردازی پارسیان به عنوان شرکتی حامی کسب وکارهای حوزه فناو ری اطالعات و ارتباطات، با هدف ارائه پیشنهادات راهبردی و سیاستگذاری میان مدت و بلندمدت در زمینه های نرم افزاری، سخت ا فزاری و فناو ری اطلاعات به شرکتهای ز یرگروه و همچنین تدو ین ضوابط و استانداردهای ملزم و نظارت بر حسن اجرای آنها، به فعالیت میپردازد. داده پردازی پارسیان به عنوان نهاد مالی "نوآو ر" خود را موظف به رعایت ااخلا ی، مواز ین شرعی و قوانین و مقررات در ارائه خدمات به مشتریان می داند. صداقت و امانت داری، حفظ کرامت انسانی، مشارکت و کار تیمی، مسئولیت پذیری، پاسخگو یی به ذینفعان، خالقیت و نوآو ری و مشتری مداری، از اصول جدایی ناپذیر فعالیت گروه داده پردازی پارسیان، میباشد

نظرات نوآوری های تخریبی در صنعت خدمات مالی

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده تئو لین
جان مونی
پیرانجلو روزاتی
مارک کامینز
مترجم محمدرضا فقیری-مهدی فراهانی-امین فراهانی-غلامرضا خوش‌سیما
ناشر چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 241 صفحه
دسته بندی تازه های نشر
تاریخ انتشار 1399
شابک 0
قیمت 62,000 تومان
زبان فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب پیشگفتار 3 معرفی 9 کلمات کلیدی 17 فصل اول: رمزگشایی از تأمین مالی جمعی 19 چکیده 19 1-1 -مروری بر پدیده تأمین مالی جمعی 20 1-2 -پیشرفت نوین تأمین مالی جمعی 26 1-3 -روندهای تحقیقاتی جدید: زبان تأمین مالی جمعی 33 مراجع 34 فصل دوم: پرداختن به عدم تقارن اطالعاتی در وامدهی فرد به فرد آنالین 41 چکیده 41 2-1 -مقدمه 42 2-2 -پلتفرمهای وامدهی فرد به فرد آنالین 43 2-3 -عدم تقارن اطالعاتی و پلتفرمهای وامدهی فرد به فرد 47 2-4 -نتیجهگیری و مسیر پژوهشهای آینده 55 14 نوآوریهای تخریبی در صنعت خدمات مالی مراجع 57 فصل سوم: یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی برای مدیریت ریسک 65 چکیده 65 3-1 -مقدمه 66 3-2 -یادگیری ماشینی و تکنیکهای هوش مصنوعی برای مدیریت ر یسک 68 3-3 -یادگیری ماشینی و کاربردهای هوش مصنوعی برای مدیریت ر یسک 75 3-4 -چالشها و آینده یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی برای مدیریت ر یسک 83 مراجع 87 فصل چهارم: درسهایی که فینتک میتواند از معامالت سرعت باال بگیرد: پیامدهای اقتصادی، موضوعات باز و آینده افشای اطالعات شرکتها 91 چکیده 91 4-1 -مقدمه 92 4-2 -معامالت سرعت باال: تعریف و داده 93 4-3 -نتایج 99 4-4 -نتیجهگیری و مسیر مطالعات آینده 111 مراجع 114 فصل پنجم: فناوری بیمهای 121 چکیده 121 5-1 -مقدمه 122 5-2 -بیمه چگونه کار میکند؟ 122 5-3 -پارادایم کالن داده 123 5-4 -هوش مصنوعی 129 5-5 -فناوریهای دفتر کل توز یع شده 133 15 بلاطم تسرهف 5-6 -نتیجهگیری 135 مراجع 136 فصل ششم: درک فناوری قانونگذاری برای تطابق با مقررات دیجیتال 139 چکیده 139 6-1 -مقدمه 140 6-2 -محرکهای کسبوکار رگتگ 142 6-3 -تمرکز بر فناوری قانونی: گزارشدهی قانونگذاری دیجیتال 146 6-4 -بحث و پیامدها 154 6-5 -نتیجهگیری 158 مراجع 160 فصل هفتم: دستورالعمل خدمات پرداخت 2 و پیامدهای آن 163 چکیده 163 7-1 -مقدمه 164 7-2 -پیشینه 165 7-3 -مرور تاثیرات دستورالعمل خدمات پرداخت I در ارو پا 166 7-4 -دستورالعمل خدمات پرداخت ۲ 170 7-5 -اقدام سازمان بانکداری ارو پا در جهت دستورالعمل پرداخت 2 178 7-6 -تایید هویت امن مشتری 178 7-7 -تفسیر 179 مراجع 181 فصل هشتم: از تراکنشها تا تعامالت: مالحظات اجتماعی برای پول دیجیتالی 185 چکیده 185 8-1 -مقدمه 186 16 نوآوریهای تخریبی در صنعت خدمات مالی 8-2 -توانمندیهای پول دیجیتالی 188 8-3 -فرصتهای تعامل 192 8-4 -تاثیرات اجتماعی ترا کنشهای دیجیتال 194 8-5 -نتیجهگیری 196 مراجع 197 فصل نهم: مدلهای کسبوکار مبتنی بر توکن 201 چکیده 201 9-1 -مقدمه 202 9-2 -داراییهای دیجیتال بومی 203 9-3 -توکنهای رمزی 207 9-4 -مدلهای کسبوکار مبتنی بر توکن 208 9-5 -محرکهای مدلهای کسبوکار مبتنی بر توکن 210 9-6 -توکنهای رمزی برای تقویت اقتصاد اشترا کی 212 مراجع 216 فصل دهم: بال کچین فراتر از رمزارزها 221 چکیده 221 10-1 -مقدمه 222 10-2 -بال کچین چیست؟ 223 10-3 -پرداختها و وجوه ارسالی 228 10-4 -اعتبار و وامدهی 229 10-5 -معامله و تسویه حساب 232 10-6 -تطبیق 236 10-7 -نتیجهگیری و مسیر تحقیقات آینده 238 مراجع 241

سخن مولف


© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است