موجود

عوامل تأثیرگذار بر صادرات صنایع کشور

نویسنده:

عوامل تأثیرگذار بر صادرات صنایع کشور

تعداد
قیمت: 40,000 تومان

یک مطالعه دقیق و منسرج که ه به ارزیابی ت أ شیر اندازه بن هاه بر میزان ارادرات در اقتصراد ایران بپردازد و ه به تجزیه و تحلیل مبانی نظری، عملكرد ارادراتی، شرناساعی عوامل م ؤ شر بر اادرات و مدل سازی ارتباط رفتار اادراتی با اندازه ن بپردازد از الزامات توسرعه ای کشرور اسرت. در این مطالعه اشرات عوامل درون بنهاه و برون بنهاهی در کنار عامل مقیا، بر اررادرات بنهاه ها در دوره 94 -1383 به تفكیک کدهای چهار رقمی ISIC مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در این خصو راهكارهای نیز اراعه گردیده است. د ر پایان الزم است از قای دکتر منصور عسهری مجری الر و قای دکتر فرهاد خدادادکاشی ناور الر و همكاران ایشران، خان ها؛ الهام پیرو ز، هدیه وجدانی و سرعیده هوشرمندگهر که داوری انتشرار الر را عهده دار بوده اند تشركر و سرپاسرهزاری به عمل ید. ه چنین از زحمات کارکنان محترم شررکت چاپ و نشرر بازرگانی که امكان ماده سرازی و انتشرار این اشر را فراه سراخته اند قدردانی می شود .

نظرات عوامل تأثیرگذار بر صادرات صنایع کشور

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر چاپ و نشر بازرگانی/ موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
تعداد صفحات 134 صفحه
دسته بندی تازه های نشر
تاریخ انتشار 1399
شابک 978
قیمت 40,000 تومان
زبان فارسی

فهرست مطالب

صل اول : کل ی ات تحق ی ق .............................................................................................................................................13 1-1 .اهداف و سیاست های مرتبر با بخش انعت کشور .........................................................................................13 1-1-1 .س ی است انعت ی .................................................................................... 13 1-1-2 .سیاست های مبتنی بر نهرش چارچوب محیطی فعالیت های ان عتی ........................... 14 1-1-3 .سیاست های مبتنی بر نهرش انباشت قابلیت های مرتبر با دانش ............................... 14 1-1-4 .سیاست انعتی به عنوان یک هدف گااری بخشی یا عمودی ................................... 15 1-1-5 .تع یی ن استراتژ ی .................................................................................... 16 1-2 .مرور ی بر استراتژ ی ها ی توسعه انعت ی در ا ی ران .............................................................................................17 1-2-1 .راهبردها و سیاست های بخش انعت در ایران ................................................. 18 1-3 .و ی ژگ ی ها ی عمده بخش انعت .................................................................................................................19 20 .............................................................................. کعن اقتصاد عملكرد. 1-3-1 فصل دوم : مبان ی نظر ی تحق ی ق .....................................................................................................................................23 2-2 .ادب ی ا ت نظر ی ........................................................................................................................................34 2-2-1 .عوام ل ب ی ن الملل ی .................................................................................. 34 2-3 .عوامل تع یی ن کننده عملكرد اادرات ............................................................... 35 2-4 .عوامل داخل ی ........................................................................................................................................36 2-4-1 .و ی ژگ ی ها ی مد ی ر ی ت ............................................................................... 36 2-4-2 .و ی ژگ ی ها ی بنهاه ها ................................................................................ 37 2-4-3 .ا ستراتژ ی بازار ی اب ی ب ی ن الملل ی .................................................................... 38 2-5 .عوامل خارج ی ......................................................................................................................................38 2-5-1 .عوامل تع ی ی ن کننده اادرات ...................................................................... 39 40 ........................................................................................ بنهاه اندازه. 2-5-2 2-6 .ارتباط ب ی ن اندازه بنهاه و عملكرد اادرات .....................................................................................................42 2-6-1 .رو ی ه ها ............................................................................................. 46 2-7 .خعاه و جمم بند ی فصل .......................................................................................................................48 فصل سوم : تصو ی ر موجود بنهاه ها ی بزرگ انعت ی و عملكرد اادرات ی ن ها ...........................................................................49 49................................................................................................................................................. مقدمه. 1-3 3-2 .عملكرد متغ ی رها ی درون ی بنهاه ها ی بزرگ .....................................................................................................49 49 ...................................................................................... افزوده ارزش. 1-2-3 54 .............................................................................................. فروش. 2-2-3 3-2-3 .سرما ی ه شابت ....................................................................................... 57 60 .................................................................................. ی پرداخت دستمزد. 4-2-3 64 ..................................................................................... سرانه دستمزد. 5-2-3 67 ........................................................................................... اادرات. 6-2-3 3-2-7 .شاخص بها ی اادرات ی ........................................................................... 71 3-2-8 .اادرات سرانه ن ی رو ی کار ........................................................................ 73 75 .............................................................................. بنهاه سرانه اادرات. 9-2-3 3-2-10 .اادرات رشته فعال ی ت ها ........................................................................ 77 3-3 .خعاه و نت ی جه گ ی ر ی ..............................................................................................................................79 فصل چهارم : مدل ساز ی اقتصادسنج ی )ارتباط ب ی ن اندازه بنگاه و عملکرد صادرات ی ( ...........................................................83 83................................................................................................................................................. مقدمه. 1-4 83......................................................................................................................................... تحقیق زمینه. 2-4 4-3 .مرور ی بر مطالعات انجام شده ...................................................................................................................85 88 ................................................................................... نسبی های قیمت. 1-3-4 4-3-2 .دستمزد واحد نیروی کار ......................................................................... 89 4-3-3 .نسبت تشكیل سرمایه به تغییرات فروش ........................................................ 89 4-3-4 .رقابت و بهره وری سرانه ......................................................................... 90 4-4 .روش تحقیق ........................................................................................................................................95 4-5 .نتایج تجبی .........................................................................................................................................97 4-6 .خعاه، جمم بند ی ..............................................................................................................................110 فصل پنج : ی افته ها و پ ی شنهادات ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................113 ال – ی افته ها ..............................................................................................113 ب - پ ی شنهادات ............................................................................................123 ضماع : ....................................................................................................................................................129 منابم و مآخا: .............................................................................................................................................1

سخن مولف


© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است