موجود

مدیریت ریسک و هزینه در تجارت خارجی وراه‌های کاهش آن

نویسنده:

مدیریت ریسک و هزینه در تجارت خارجی وراه‌های کاهش آن

تعداد
قیمت: 35,000 تومان

عـدم آشـنایی برخـیاز تجـار بـا ریسـکهای عملیاتـی تجـاری،موجـب بـروز مشـکالت 1 مـادی و حقوقـی،قاچـاق کاال و ارز،ضبـط کالای  آنـان میشـود.بـرای مدیریت ریسـک در بازرگانـی خارجـی باید بـه ترتیب ذیل عمل نمایند: آ گاهی از ریسـکهای عملیاتی درک ریسک های مربوطه آنالیـز نمودن آنها کنترل ریسک مفـادایـن کتـاب برمبنای مراحل فوق تدوین گردیده.

نظرات مدیریت ریسک و هزینه در تجارت خارجی وراه‌های کاهش آن

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم ایرج زینال‌زاده
ناشر چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 145 صفحه
دسته بندی تازه های نشر
تاریخ انتشار 1399
شابک 0
قیمت 35,000 تومان
زبان فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب مقدمه مؤلف .......................................................................................... 3 درباره مؤلف ........................................................................................... 5 فصل اول: ریسک و هزینه تخلفات گمرکی و راههای کاهش آن ..................................... 13 بخش اول - کلیات، اصطالحات گمرکی، سایت epl ،تخلفات و راههای کاهش آن .............. 17 کلیات ......................................................................................... 17 اصطالحات گمرکی ........................................................................... 18 آشناییبا سامانه گمرک الکترونیکی)EPL .................................................. )20 پروسه اظهارگمرکیدر سایتEPL گمرک _ واردات قطعی ................................... 21 پروسه اظهار در سایتEPL .................................................................. 23 خالصه - ارزیابی)بازرسی( .................................................................. 28 مراحلارزیابیفیزیکی: ........................................................................ 29 راه‌های کاهشریسکاظهار خالف در گمرک ............................................... 32 اظهار خالف واقع در گمرک، هزینه و ریسکآن .............................................. 34 هزینه‌های گمرکی ............................................................................ 34 نقشضمانت‌نامه و بیمه‌نامه معتبردر ترخیص کاال ........................................ 34 هزینه‌هایانجام خدمات در گمرک .......................................................... 36 بخش دوم - تخلفات واردات قطعی و جریمه ...................................................... 37 متنماده 107قانون امور گمرکی)درموردتخلفات در اظهارنامه صادراتی(: .................. 39 میزان جریمه به چه عواملیبستگیدارد ...................................................... 40 کشفمغایرت بیشاز پنجاهدرصد حقوقورودی ........................................... 4010 مدیریت ریسک و هزینه در تجارت خارجی و راههای کاهش آن برطرف‌شدن ریسکتخلفات بعد از مدت مرور زمان ........................................ 41 مهلت‌هایمقرر برایاعتراضبه کسردریافتی ................................................ 42 ریسکاتمام مدت توقف کاال در اماکن گمرکی)متروکه شدن کاال( ........................ 43 استثنائات:مهلتتوقف کاالیفاسدشدنی ................................................ 43 ریسک کاالیفاسدشدنی .................................................................... 44 کاالیمتروکه، ضبطی، واگذاری ............................................................. 44 معافیتاز حقوقورودی ..................................................................... 46 اسناد خالف‌واقع ............................................................................. 47 ریسکواردات کاالیمسافری ............................................................... 48 بخش سوم - ریسک و هزینههای ورود موقت ....................................................... 49 ورودموقت ..................................................................................... 50 مدت توقف کاالیورودموقت ................................................................ 50 ریسکو جریمه عدم خروج کاالیورودموقت ................................................ 51 موادقانون امور گمرکیدرموردورودموقت ...................................................... 52 ورودموقتبرایپردازش»کاالی صادراتی« .................................................... 52 اسنادبین‌المللیمورداستفادهدرموردورودموقت ........................................... 53 هزینه و ریسکعدم خروج کاالیورودموقت ................................................ 54 مراجع رسیدگیدرمورداعتراضبه جریمه .................................................... 54 مقررات مربوطبه اخذ و ضبط سپرده ........................................................ 55 بخش چهارم - Study-Case در مورد تخلفات گمرکی ........................................... 57 مراجع رسیدگیبه اعتراضات صاحبان کاال،درمورد جریمه و ... ........................... 58 Study1 Case ................................................................................. 58 Study2 Case .................................................................................. 60 درمورداعتراضبه جریمه و مابه‌التفاوت ناشیاز اجرایماده 108قانون امور ... ............. 60 Study3 Case .................................................................................. 61 درموردتخلفات گمرکی، استفادهاز معافیت گمرکیبدون مجوز ............................. 61 Study4 Case .................................................................................. 62 درمورداظهار تعرفه اشتباه)تخلفات ماده 108قانون امور گمرکی( ............................ 62 5 Study Case ................................................................................. 63 تبدیل اظهارنامه ورودقطعی به ورودموقت بدلیل اختالف حقوق... ....................... 63 6 Study Case ................................................................................. 64 تأخیردر خروجخودرو ورودموقت،موضوع ماده 109قانون امور گمرکی ...................... 64 بلاطم تسرهف 11 فصل دوم: ریسک و هزینه مرجوع شدن کاالی واردات قطعی ... ................................... 65 ریسکعودت کاالی وارداتی از گمرک ....................................................... 65 نحوه اعمال استانداردو ضوابط فنیدر اوراقثبتسفارش ................................. 67 رویه مرجوعیدر گمرک ....................................................................... 68 چگونه می‌توان ریسک مرجوع شدن کاال را کاهشداد؟ ...................................... 69 فرآیند بازرسی .................................................................................. 70 مقررات بانکی درموردبازرسی کاال ............................................................ 71 مقررات صادرات و واردات درموردبازرسی کاال .............................................. 72 سایر اصطالحات بازرسی کاال ............................................................... 74 فصل سوم: ریسک عدم ثبت سفارش و کاربرد کارت بازرگانی ..................................... 77 ریسک کاربرد کارت بازرگانی .................................................................. 81 ریسک‌های مربوط به کرایه‌کننده کارت بازرگانی ............................................. 83 موادقانونی منع واگذاری کارت بازرگانیبه دیگران و تبعات آن ............................. 83 فصل چهارم: ریسکهای پرداخت و ارز ............................................................ 87 روش‌هایپرداختدر تجارت خارجی ....................................................... 87 ریسک‌ پرداخت‌ها از نقطه‌نظر خریدار و فروشنده ............................................ 87 بررسی ریسک پرداخت نقدیCash ........................................................... 90 Payment Advance ............................................................................ 90 معیار بررسی پرداخت)بدون ریسک( ......................................................... 90 مطالعه ریسک ................................................................................. 91 بررسی ریسک پرداخت نقدیCash .......................................................... 93 term Payment :10 %Advance ................................................................ 93 Document against Cash, CAD Balance ................................................... 93 بررسی ریسک پرداخت نقدیPayment Risk Cash ......................................... 93 بررسی ریسک پرداخت نقدی ................................................................ 94 بررسیریسکپرداخت‌هایبراتی)ofexchange Bill)و Study-Case ....................... 95 اعتبار اسنادی _ (C/L (Credit of Letter .................................................... 98 ریسکارزیRisk Currency ................................................................. 102 استراتژی صادرات تحت شرایط نوسانات ارزی ............................................. 10312 مدیریت ریسک و هزینه در تجارت خارجی و راههای کاهش آن فصل پنجم: ریسک حمل و نقل و بیمه ............................................................. 105 محل تخلیه و بارگیری کاالها از کانتینر)Container)و ریسک .............................. 107 هزینه توقف کانتینر یادموراش ................................................................ 110 ریسکخسارت ناشیاز بسته‌بندیدر گمرک ................................................ 111 مؤسسات حملو نقلو ریسک اضافه تخلیه و کسر تخلیه در گمرک ....................... 112 فرآیند حمل و نقل ............................................................................ 115 کارکردبارنامه )L/B)و اسناد حملدر مبادالت کاال و انتقال مالکیت ..................... 119 ریسک انقضاءمدت اعتبار بیمه‌نامه‌های باربری ............................................ 120 فصل ششم: ریسک های ورود به بازارهای خارجی و روشهای ورود .............................. 127 ریسک‌هایبازارهایخارجی ................................................................ 128 بررسی ریسکFactor Economic ........................................................... 132 بررسی ریسکنرحبهره ...................................................................... 132 بررسی ریسکاجتماعی Risk Social ....................................................... 133 بررسیریسکتکنولوژی)Risk Technological ............................................ )134 بررسی محیط خردبازار خارجی ............................................................. 136 بررسیریسکرقابتصنعتی ............................................................... 137 استراتژی پورنز برای مقابله با ریسک‌هادر بازار خارجی ..................................... 139 صندوق ضمانت صادرات ایران _ بیمه ریسک‌های بازارهای خارجی ...................... 140 منابع و مأخذ ........................................................................................ 14

سخن مولف


© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است