موجود

اقتصاد نئوکلاسیک و چالش‌های پیشرو (جلد دوم)

اقتصاد ارتدکس و چالش‌های هترودکس به آن

تعداد
قیمت: 199,000 تومان
آنچه امروزه در قالب دانش اقتصاد کلان ارائه می شود نتیجه ای از فرایند مداوم ساختن، تجدید بنا و تعامل بین ایده ها و وقایع مختلف است. اقتصاددانان بزرگی، هر کدام در شرایط زمانی، محیط های اجتماعی، سیاسی و مبانی فلسفی متفاوت به این اندیشه ها کمک کرده اند. بنابراین، علم اقتصاد کلان امروزی از تلفیق و در کنار هم نهادن عقاید و اندیشه های گوناگون در مورد مسائل مختلف اقتصادی و ریشه های فکری نگرش به آن ها حاصل شده است. در واقع آنچه امروز اقتصاددانان کلان به آن اعتقاد دارند، نتیجه فرآیند تحول آرام است که در آن ایده هایی که مردود اعلام شده اند حذف و آن هایی که بنظر می رسد می توانند حقایق را بهتر توضیح دهند، حفظ می شوند. مارک بلاگ(1994) در این زمینه معتقد است که دانش اقتصاد بصورت تاریخی مشخص می شود و اطلاعات کنونی اقتصاددانان در مورد نظام های اقتصادی را مجموعه ای از شناخت ها، کشفیات و شروع های غلط در گذشته می داند. به نظر او بدون پیگو کینزی وجود نداشت، بدون کینز فریدمن به وجود نمی آمد، بدون فریدمن لوکاس وجود نداشت، بدون لوکاس کس دیگری بوجود نمی آمد. او دانش اقتصاد کلان امروزی را نتیجه تحقیقات طولانی و تلاش های تحقیقاتی جدال برانگیز می داند. به اعتقاد او اقتصاد کلان از علوم دقیقه نیست بلکه علمی کاربردی است که در آن ایده،ها، نظریه ها و مدل های اقتصادی به طور مداوم در برابر حقایق ارزیابی و اغلب اصلاح شده یا اینکه مردود اعلام می شوند. در نتیجه برای درک و شناخت بهتر از مسائل و مشکلات امروزین اقتصاد و رسیدن به مرزهای نوین و سپس گسترش این مرزها، ضروری است که سیر تحولات این اندیشه ها به دقت بررسی و موشکافی شود و سپس با در تعامل و تقابل قرار دادن این ایده ها بتوان به کشف مسائل و پدیده های جدید دست یافت و بدنبال آن با نظریه پردازی درباره آن ها گامی فراتر به جلو برداشت.

نظرات اقتصاد نئوکلاسیک و چالش‌های پیشرو (جلد دوم)

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده فرزانه انواری رستم کلایی
ابراهیم گرجی بندپی
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 266 صفحه
دسته بندی تئوری اقتصادی و بازرگانی
تاریخ انتشار 1398
شابک 9789644686993
قیمت 199,000 تومان
زبان persian

فهرست مطالب

 _x000D_ فصل هجدهم : کلیات _x000D_ پیش گفتار _x000D_ چالش بین اقتصاددانان _x000D_ پیش گفتار _x000D_ شروع جدال از کینز و کلاسیک ها – نئوکلاسیک ها _x000D_ پولیون _x000D_ برخی از کاربردهای سیاستی پولیون _x000D_ کلاسیک های جدید _x000D_ نظریه سیکل تجاری حقیقی _x000D_ اقتصاد کینزی های جدید _x000D_ اقتصاد پساکینزی _x000D_ ساختارگرایان _x000D_ اقتصاد مکتب اتریش _x000D_ اقتصاد کلان سیاسی _x000D_ فصل نوزدهم : اقتصاد پساکینزی _x000D_ اقتصاد پساکینزی _x000D_ مقدمه _x000D_ اصل تقاضای موثر _x000D_ اقتصاد پساکینزی؛ جامعیتی از نظریه عمومی _x000D_ تفسیر پساکینزی ها از نظریه عمومی _x000D_ پساکینزی ها و نظریه توزیع و رشد _x000D_ نگاهی مجدد به بحث پول از دیدگاه پساکینزی ها _x000D_ ابزار سیاستی پساکینزی _x000D_ پساکینزی ها و خنثی ای پول _x000D_ فصل بیستم : آکسیوم های عمده کلاسیک ها و دیدگاه پساکینزی ها در بلندمدت _x000D_ آکسیوم های عمده کلاسیک ها _x000D_ الف. آ کسیوم جای گزینی ناخالص _x000D_ ب. آ کسیوم خنثی ای پول _x000D_ ج. پیش فرض ارگادیک _x000D_ دیدگاه پساکینزی ها در بلند مدت _x000D_ انواع گوناگون پساکینزی ها _x000D_ اطلاعات، تصمیمات و نا اطمینانی _x000D_ کارآیی نهایی سرمایه و انتظارات _x000D_ طبقه بندی بستر و فضای تصمیم گیری _x000D_ فضای احتمال قابل مشاهده و نااطمینانی واقعی _x000D_ جمع بندی _x000D_ فصل بیست و یکم : ساختارگرایان و یا ساختارگرایی _x000D_ مقدمه _x000D_ بعضی از مهم ترین اصول و اعتقادات این دیدگاه _x000D_ اساس تئوریکی اندیشه ساختارگرایان _x000D_ نگاهی متفاوت به اندیشه ساختارگرایی _x000D_ الف. ناهمگونی در ساختار و بی کاری _x000D_ ب. تخصصی شدن در تولید و عدم تعادل بیرونی _x000D_ ج. تخصصی شدن، ناهمگونی، تمایل به سمت بدتر شدن رابطه مبادله تجاری _x000D_ فصل بیست و دوم : اقتصاد مکتب اتریش و مکتب لوزان _x000D_ اقتصاد مکتب اتریش _x000D_ معمای آب و الماس _x000D_ بنیان های نظری مکتب اتریش _x000D_ فردگرایی روش شناسانه مبانی اقتصاد اتریشی _x000D_ مکتب اتریش پس از انقلاب کینزی _x000D_ اقتصاد اتریش درحال حاضر _x000D_ هایک در تقابل با نظام سوسیالیزم و یا نظام اقتصاد برنامه ریزی متمرکز _x000D_ معرفت شناسی هایک _x000D_ مکتب لوزان _x000D_ فصل بیست و سوم : اقتصاد کلان سیاسی _x000D_ مقدمه _x000D_ اقتصاد کلان سیاسی جدید _x000D_ نقش دولت در ایجاد سیکل های تجاری سیاسی _x000D_ سیاست مداران و سیاست های تثبیتی _x000D_ استقلال بانک مرکزی _x000D_ دسته بندی مدل های سیکل تجاری سیاسی _x000D_ بانک های مرکزی، سیاست پولی و سیکل های تجاری _x000D_ فصل بیست و چهارم : سیکل های تجاری سیاسی : نگاهی دیگر _x000D_ رای دهندگان عقلایی _x000D_ موانع سیاسی برای رشد اقتصادی _x000D_ جمع بندی و نتیجه گیری _x000D_ فصل بیست و پنجم : کالبدشکافی روش مطالعه اقتصاد کلان _x000D_ الف. شناخت _x000D_ ب. نظریه پردازی _x000D_ ج. ارایه روش ها برای تبیین مسئله _x000D_ تئوری چیست ؟ دانش اقتصاد _x000D_ ارایه روش ها، مدل سازی و یا مهندسی اقتصاد _x000D_ تعامل بین مهندسین اقتصاد و نظریه پردازان اقتصاد _x000D_ دید و نگاه علمی _x000D_ استراتژی های تحقیق _x000D_ مشکلات و پیچیدگی های دانش اقتصاد _x000D_ اقتصاد اثباتی _x000D_ فصل بیست و ششم : آیا علم اقتصاد مواجه با بحران است؟ _x000D_ بحران در علم اقتصاد _x000D_ دامنه و گستره استفاده از ریاضیات _x000D_ استفاده از ریاضیات تا چه اندازه؟ _x000D_ علمی شدن اقتصاد _x000D_ شیوه آموزش متعارف (اقتصاد نئوکلاسیک ) _x000D_ انتقادات به روش متعارف _x000D_ چشم انداز و دیدگاه پوپری _x000D_ دیدگاه های فریدمن درباره اقتصاد نئوکلاسیک _x000D_ دلایل مخالفین از روش اقتصاد متعارف _x000D_ فصل بیست و هفتم : مسیرهای امروزین در روش شناسی اقتصاد _x000D_ علاقه مندی فلسفی به دانش اقتصاد _x000D_ پیشنهادات: ارایه نقشه راه _x000D_ منابع و مراجع _x000D_

سخن مولف

دو پارادایم محوری اقتصاد کلان یعنی اقتصاد متعارف و غیرمتعارف در دو جلد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در نهایت بدین جمع بندی می رسیم که این دو اندیشه محوری مکمل یکدیگر بوده و بدون توجه به یکی از آن ها و صرفاً اعمال نمودن توصیه های سیاستی آن دیگری در دنیای عمل نتیجه و یا نتایج کلی بدست آمده ناقص و نادرست خواهد بود. این کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همچنین برای کسانی که در دنیای پژوهش (جهت دستیابی به مرزهای دانش و احتمال گسترش آن) و ارائه توصیه های سیاستی اقتصادی مشغول به کار هستند آموزنده و قابل کاربرد خواهد بود.

برچسب ها: اقتصادی

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت : نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است