2 تا 3 روز آینده

مدیریت کاربردی منابع انسانی

نویسنده: وحید ناصحی فر

مدیریت کاربردی منابع انسانی

تعداد
قیمت: 51,000 تومان

بدون تردید تحقق هدف های سازمان در گرو تامین نیازهای منابع انسانی بوده و تامین
نیازهای منابع انسانی نیز در گرو تحقق هدف های سازمان است. در همین جهت،
منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی از جنبه های مختلف حائز اهمیت بوده

مشخصات کالا
ارتفاع
تعداد صفحات 205
دسته بندی مدیریت تخصصی /منابع انسانی/ سازمان
سال چاپ 1399
طول
عرض
قطع رقعی
نتشارات چاپ و نشر بازرگانی
نوبت چاپ اول
نوع جلد گلاسه
نویسنده دکتر وحید ناصحی فر دکتر حسین منتی دکتر مهنوش سعیلی نیک
وزن
ژانر مدیریت /تخصصی
کد بین المللی(شابک یا ...)

نظرات مدیریت کاربردی منابع انسانی

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده وحید ناصحی فر
مترجم
ناشر چاپ و نر بازرگانی
تعداد صفحات 203 صفحه
دسته بندی پرفروش ها
تاریخ انتشار 1399
شابک 7
قیمت 51,000 تومان
زبان فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب
پیشگفتار ................................................................................................. 7 .
فصل اول: مبانی مدیریت منابع انسانی................................................................... 9.
اهمیت منابع انسانی .............................................................................. 9 .
افراد در سازمانها ................................................................................. 11 .
ویژگیهای افراد با ارزش........................................................................... 12 .
تعریف مدیریت منابع انسانی.................................................................... 13 .
سیر تکوینی مدیریت منابع انسانی ............................................................... 14 .
فعالیتهای مدیریت منابع انسانی............................................................... 15 .
نقشهای مدیران منابع انسانی .................................................................. 17 .
نقش در حال تغییر مدیریت منابع انسانی........................................................ 19 .
عوامل موثر بر نقش مدیریت منابع انسانی......................................................... 19 .
اهداف مدیریت منابع انسانی .................................................................... 20 .
وظایف و مسئولیتهای مدیریت منابع انسانی ................................................. 22 .
مدیریت راهبردی منابع انسانی.................................................................. 22 .
اصول اخلاق حرفهای در مدیریت منابع انسانی................................................. 24 .
سوالات فصل اول ................................................................................ 29 .
فصل دوم : محیط منابع انسانی......................................................................... 31 .
تعریف محیط.................................................................................... 31 .
محیط مدیریت منابع انسانی.................................................................... 31 .
محیط از دیدگاه استونر........................................................................... 36 .
آینده مدیریت منابع انسانی...................................................................... 37 .
چالشهای فرا روی مدیریت منابع انسانی....................................................... 39 .
4 مدیریت كاربردی منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی در عرصه جهانی .......................................................... 42
انواع مختلف کارمندان بین المللی............................................................... 42
مدل های مدیریت منابع انسانی.................................................................. 43
گام های کاربردی ................................................................................. 44
فصل سوم: وظایف مدیریت منابع انسانی............................................................... 47
-1 برنام هریزی ..................................................................................... 47
-2 سازماندهی ..................................................................................... 50
-3 هدایت و رهبری................................................................................ 51
-4 کنترل ......................................................................................... 52
فصل چهارم و پنجم: طراحی و تجزیه و تحلیل شغل .................................................... 55
طراحی شغل ...................................................................................... 55
طراحی واحدهای اداری .......................................................................... 57
دسته بندی مشاغل............................................................................... 58
روش های طراحی شغل ........................................................................... 58
تجزیه و تحلیل شغل............................................................................... 60
شرح شغل ........................................................................................ 65
شرایط احراز شغل................................................................................. 66
شغ لزدایی........................................................................................ 68
غن یسازی شغل .................................................................................. 68
طبقه بندی مشاغل................................................................................ 68
فصل ششم: برنامه ریزی منابع انسانی ................................................................... 71
مزایای برنامه ریزی منابع انسانی................................................................... 72
مراحل برنامه ریزی منابع انسانی................................................................... 72
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی .............................................................. 80
الگوی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی....................................................... 82
برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی ................................................................ 84
فصل هفتم: کارمندیابی................................................................................. 85
مقاصد کارمندیابی ............................................................................... 86
عوامل موثر بر کارمندیابی.......................................................................... 87
بدیل های کارمندیابی ............................................................................ 88
انواع موسسات کاریابی ........................................................................... 88
فهرستلطبا س رف م ه ت
5
فرایند کارمندیابی ................................................................................ 89 .
منابع و روش های تامین نیرو ...................................................................... 90 .
محدودیتهای فرآیند کارمندیابی............................................................... 93 .
فصل هشتم: انتخاب نیروی انسانی .................................................................... 95.
انتخاب نیروی انسانی ........................................................................... 95 .
اهداف انتخاب .................................................................................. 96 .
فرایند انتخاب ................................................................................... 96 .
مصاحبه استخدامی............................................................................. 100 .
آزمونهای استخدامی........................................................................... 103 .
فرایند اجتماعی کردن........................................................................... 107 .
فصل نهم: ارزشیابی عملکرد کارکنان.................................................................. 113.
دیدگاههای سنتی و نوین ارزیابی عملکرد...................................................... 113 .
کاربردهای ارزشیابی عملکرد .................................................................... 114 .
هدفهای ارزشیابی عملکرد ................................................................... 115 .
فرایند ارزشیابی عملکرد ........................................................................ 117 .
چه کسانی باید ارزشیابی کنند؟................................................................. 119 .
معیارهای ارزشیابی.............................................................................. 120 .
روشهای ارزشیابی عملکرد ..................................................................... 121 .
مصاحبه ارزشیابی عملکرد ..................................................................... 131 .
انحرافات در ارزشیابی عملکرد کارکنان ....................................................... 133 .
نکات کلیدی بازخورد ارزشیابی عملکرد ...................................................... 134 .
کاربرد اجرای صحیح ارزشیابی عملکرد کارکنان .............................................. 135 .
آسیبهای ارزشیابی عملکرد ................................................................. 136 .
فصل دهم: آموزش کارکنان............................................................................. 139
کارکردهای عملیاتی آموزش در سازمان ......................................................... 139 .
اهداف آموزشی.................................................................................. 143 .
فرایند آموزش کارکنان ........................................................................... 144 .
روشهای آموزش کارکنان و پرورش مدیران ..................................................... 147 .
نیازسنجی آموزشی............................................................................... 150 .
وظایف واحد آموزش ............................................................................ 156 .
ده نکته اجرایی برای طراحی و اجرای برنامه آموزشی ........................................... 156 .
ده نکته کاربردی جهت آموزش و توسعه مدیران................................................ 157 .
6 مدیریت كاربردی منابع انسانی
فصل یازدهم: جبران خدمات کارکنان .................................................................. 159
الف( سیستم پاداش............................................................................. 159
ب( مدیریت حقوق و دستمزد................................................................... 162
فرایند تعیین حقوق و دستمزد ................................................................... 164
شیو ههای پرداخت............................................................................... 166
انواع دستمزد ..................................................................................... 168
تفاوت گذاری در دستمزدها ...................................................................... 169
رضایت شغلی ................................................................................... 169
فصل دوازدهم: انضباط کارکنان ....................................................................... 173
تعریف انضباط.................................................................................. 173
انواع تخلفات ..................................................................................... 174
تدابیر انضباطی .................................................................................. 176
انواع انضباط .................................................................................... 177
بررسی و ارزیابی تخلفات ....................................................................... 177
ویژگی های نظام انضباطی مؤثر.................................................................. 178
انضباط مثبت )انضباط بدون تنبیه( ........................................................... 179
شرایط اخراج ..................................................................................... 180
چگونگی اخراج ................................................................................. 183
انضباط در قران .................................................................................. 184
فصل سیزدهم: سلامتی، ایمنی و رفاه کارکنان.......................................................... 193
انواع مکاتب مربوط به طراحی شغل از زاویه توسعه سلامت منابع انسانی....................... 193
روش های کاربردی جهت توسعه سلامت، ایمنی، رفاه و خروج کارکنان ........................ 194
انگیزش کارکنان.................................................................................. 196
خروج از سازمان.................................................................................. 196
سلامت .......................................................................................... 198
عوامل استرس آفرین .............................................................................. 198
ایمنی............................................................................................. 199
رفاه و امنیت خاطر ................................................................................ 201
فهرست منابع............................................................................................ 20

سخن مولف

مدیریت منابع انسانی از ارکان مدیریت یک کسب و کار بوده و در دنیای کسب و کار 1 2
امروزی از رویکردهای استراتژیک و راهبردی است. مدیریت منابع انسانی در مسیر 3
تغییر و تحول خود از بی توجهی به منابع انسانی آغاز نموده و با چالش نیروی انسانی
در قالب هزینه انسانی مواجه شده و سپس به هدف دستیابی به سرمایه های انسانی 4 5
در جهان پر رقابت امروز رسیده است. اهمیت مدیریت منابع انسانی در سازمان با
توجه به نوع سازمان، ماهیت رقابت، نوع تکنولوژی و ماهیت نیروی انسانی، متفاوت
بوده و دیدگاه راهبردی یا استراتژیک در مدیریت منابع انسانی مبتنی بر آینده پژوهی 6 و
آینده نگری و ارتقاء منابع انسانی در سطح سرمایه های انسانی است.

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است