موجود

رهبری ناب در صنعت به رهبری ناب در سازمانهای دولتی

نویسنده: مهدی حمزه پور

رهبری ناب در سازمانهای دولتی

تعداد
قیمت: 85,000 تومان

پرواضحاستکه کیفیتاداره سازمانها نقشیبیبدیلدر بهرهور کردن اوقات

انسانهای شاغل در آنها دارد. به همین دلیل، مدیریت و رهبری سازمانها،

کلیدی ترین و حسّاس ترین نقشو جایگاه در هرسازمان می باشد. یکی از سازمانهای

بسیار موّفقدر امر مدیریتو رهبری، سازمانصنعتیتویوتایژاپناست. سازمانی

که باسبکرهبریمنحصر به فردشتاثیراتعمیقیرا در ادارهسازمانهایدیگر در

برداشته استو توانسته استبه عنوان یک الگویمرجع خودشرا در ادبیاتموضوع

مدیریت و رهبری مطرح کند

مشخصات کالا
سال انتشار 1399

نظرات رهبری ناب در صنعت به رهبری ناب در سازمانهای دولتی

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده مهدی حمزه پور
مترجم
ناشر چاپ و نشربازرگانی
تعداد صفحات 340 صفحه
دسته بندی تازه های نشر
تاریخ انتشار 1399
شابک 7
قیمت 85,000 تومان
زبان فارسی / انگلیسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پ شگفتار ................................................................................................ 3 ی .

بخش اول: رهبری ناب ................................................................................... 9.

مقدمه .............................................................................................. 9 .

1-1 گفتار اول: رهبری ............................................................................ 13 .

1-2 گفتار دوم: مفاهیم ناب ..................................................................... 56 .

-1-3 گفتار سوم: رهبری ناب ................................................................... 97 .

1-4 . چارچوب نظری برگرفته از مفاهیم رهبری ناب............................................ 171 .

بخش دوم: سازمانهای دولتی ........................................................................ 173 .

مقدمه .......................................................................................... 173 .

2-1 . گفتار چهارم: ناب در سازمانهای دولتی................................................. 176 .

2-2 . گفتار پنجم: رهبری در خدمات دولتی .................................................. 189 .

بخش سوم: اکتشاف الگوی رهبری ناب در سازمانهای دولتی ....................................... 197

گفتار ششم: سیر اکتشاف و ساخت الگوی رهبری ناب در سازمانهای دولتی................ 197 .

مقدمه ........................................................................................... 197 .

3-1 مراحل نظریه داده بنیاد .................................................................... 199 .

3-2 . ممیزی پژوهشی نظریه دادهبنیاد ......................................................... 212 .

3-3 فرآیند تحلیلی پژوهش حاضر ............................................................. 215 .

3-4 تحقّق کفایتیا اشباع نظری: ............................................................. 217 .

3-5 تشریح «مقولهها »بدست آمده در روش دادهبنیاد ........................................ 220 .

3-6 . جمع بندی............................................................................... 269 .

پ وست................................................................................................ 273 ی .

منابع..................................................................................................

سخن مولف

کتاب حاضر از سه بخش و شش گفتار اختصاصی به شرح ذیل تشکیل یافته

است:

•بخش اّول، رهبری ناب، شامل سه گفتارِ رهبری، مفاهیم ناب و رهبری ناب

است که توضیح و تشریح مفاهیم اصلی و بنیادینِ این سبک رهبری موضوع

عمده این سه بخش نخست می باشد.

•بخش دوم، سازمان های دولتی، شامل دو گفتار ناب در سازمان های دولتی

و رهبری در خدمات دولتی است که به تعریف وتبیین مفاهیم ناب و رهبری

ناب در زیست بوم سازمان های دولتی می پردازد.

•بخش سوم، اکتشاف الگوی رهبری ناب در سازمان های دولتی مورد بحث

قرار گرفته است که فرآیند دقیق و قابل آموزشِ اجرای پژوهش کاربردیِ الگوی

رهبری ناب درمحیط راهبردی سازمان های دولتی را نشان می دهد.

امیدواریم که تالیف و تدوین این دو کتابِ رهبری ناب در راستای انتظام، اکتشاف

و معّرفی الگوها و سبک های موفق مدیریت و رهبری، گامی اثرگذار و پیش برنده

درارتقای کیفیت دانش و اجرای رهبری و مدیریت در سازمان های مورد نظرمان باشد.

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است